PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do studia Trvale udržitelného rozvoje - B501074
Anglický název: An Introduction to Sustainable Development
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s principy trvale udržitelného rozvoje (TUR), metodami dosahování TUR, interdisciplinárními přesahy agendy TUR a jejím metodickým, oborovým a institucionálním ukotvením ve společnosti.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

a) Studenti si systematizují a doplní svůj znalostní rámec v předmětné agendě, porozumí paradigmatu TUR a budou schopni indikovat relevantní interdisciplinární přesahy, zorientují se v problematice environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti.

b) Studenti se budou orientovat v institucionálním rámci dosahování TUR, relevantních metodách a aktivitách dosahování udržitelného rozvoje v globálním i lokálním kontextu.

c) V obecné rovině budou schopni popisovat relace mezi antropogenní činností a ekosystémy a deskripce s tím souvisejících externalit.

d) Studenti budou umět objasnit principy udržitelného rozvoje, definovat typické atributy udržitelného společenství, vysvětlit způsoby dosažení udržitelného rozvoje, objasnit evaluaci stavu prostředí prostřednictvím indikátorů udržitelného rozvoje.

e) Seznámí se s metodickým rámcem strategií a politik TUR.

Vzdělávací činnosti a výukové metody: přednášky (včetně e-learning), konzultace, exkurze.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Literatura -

Základní

Moldan, B.: K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2002.

Strategie udržitelného rozvoje ČR.

Aktualizované dokumenty MMR, MŽP.

Mezřický, V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, 2005.

Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj: ekologie - hrozba i naděje. Karolinum, 2001.

Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Karolinum, 2001.

Doplňková:

Kol. autorů: Metodika hodnocení udržitelných měst. Univerzita Karlova, 2019.

Maier, K.: Udržitelný rozvoj území. Grada, 2012.

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. Univerzita Palackého, 2011.

Procházková, D.: Principy udržitelného rozvoje. České Budějovice: VŠERS, 2012.

Moldan, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Sylabus -

1) Základní paradigma, principy, oborové vymezení a terminologie trvale udržitelného rozvoje.

2) Hlavní cíle a úkoly udržitelného rozvoje. Předmětné dokumenty na globální, evropské a národní úrovni.

3) Indikátory udržitelného rozvoje.

4) Dopad antropogenní činnosti na ekosystémy.

5) Environmentální, ekonomické a sociální externality.

6) Aktuální společenské výzvy environmentální udržitelnosti.

7) Aktuální společenské výzvy ekonomické udržitelnosti. Udržitelné podnikání, korporátní environmentální a sociální politiky.

8) Aktuální společenské výzvy sociální udržitelnosti. Sociální aspekty TUR.

9) Koncept smart cities.

10) TUR ve strategickém plánování sídel a regionů.

11) Ekonomické, legislativní a administrativní nástroje pro dosahování TUR.

12) Environmentální management.

13) Metody hodnocení a oceňování zdrojů a dopadů antropogeních činností na ekosystémy, kvantifikace externalit.

14) Konzultace k semestrální práci, prezentace.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

semestrální práce (individuální zadání), evaluační test, zkouška

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
 
VŠCHT Praha