PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Socio-ekonomická geografie - B501076
Anglický název: Socio-ekonomická geografie
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět poskytuje základní přehled oboru socio-ekonomické geografie. Sylabus je tvořen základními tématy jednotlivých geografických suboborů (sektory hospodářství, obyvatelstvo, sídla, technologie, a také např. internet). Závěr předmětu je zaměřen na geografii České republiky a Středočeské metropolitní oblasti s Prahou. Neopomenuta je také problematika metody výzkumu i kartografických vyjadřovacích prostředků a geoinformačních systémů. Cvičení jsou věnována prohloubení znalostí a schopností studentů informace vyhledávat v jednotlivých tématech.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Literatura -

TOUŠEK Václav, KUNC Josef a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk. 416 s. ISBN 978-80-7380-114-4

MARYÁŠ, Jaroslav, VYSTOUPIL, Jiří (2004):. Ekonomická geografie (studijní opora). Brno: Masarykova univerzita. 152 s.

HALÁS, Marián, BRYCHTOVÁ, Šárka, FŇUKAL, Miloš (2012): Základy humanní geografie a Geografie obyvatelstva. Olomouc, UP. 69 s.

HAMPL, Martin (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie. 120(3), 397-421. ISSN 1212-0014.

HUDEČEK, Tomáš (2010): Dostpnost v Česku v období 1991-2001: vztah k dojížďce do zaměstnání a škol. Praha: ČGS. 144 s. ISBN 978-80-904521-4-5

VOŽENÍLEK, Vít, KAŇOK, Jaromír, BLÁHA, Jan, HUDEČEK, Tomáš a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216s., ISBN 978-80-24427904

GREGORY, Derek (2009): Dictionary of Human Geography. New Jersey: John Wiley & Sons, 1072 p. ISBN 978-1405132886

BARNEY, Wharf (2020): Geographies of the Internet. N.Y.: Routledge. 382 p. ISBN 978-0367420420

SMIL, Václav, 2019. Growth. Cambridge: MIT Press. ISBN 9780262042833

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Sylabus -

1) Úvod do sociální, ekonomické a regionální geografie, metody a techniky výzkumu, kvantitativní metody a šetření, základní zdroje dat

2) Kartografické vyjadřovací prostředky socio-geografických jevů, tematická kartografie, geografické informační systémy, prostorová analýza jevů

3) Geografie obyvatelstva – struktura, prostorová diferenciace, vývoj světového obyvatelstva, přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, vč. geografie náboženství a kultury

4) Geografie sídel – města jako motory inovací a ekonomiky, urbanizační proces, megalopole, aglomerace, konurbace, metropolitní areál, urbanizované území, světová velkoměsta a trendy

5) Geografie zemědělství, rostlinné a živočišné produkce a nerostných surovin, prostorová diferenciace, dlouhodobý vývoj

6) Geografie průmyslu a energetiky, vč. odpadového hospodářství, lokalizační faktory a koncentrace průmyslové výroby, výrobní okrsky, klastry, učící se regiony, průmyslové zóny

7) Geografie dopravy a dopravních dostupností, prostorová diferenciace, doprava jako lokalizační faktor

8) Geografie služeb, maloobchodu, cestovního ruchu a sociálních služeb

9) Geografie bankovnictví, kapitálu a globální ekonomiky, nadnárodní společnosti, globální produkční sítě

10) Geografie kvartéru a kvintéru, univerzity, světová a kontinentální vědecko-výzkumná centra a technologicko-organizační know-how

11) Geografie internetu

12) Socio-ekonomická geografie České republiky I.

13) Socio-ekonomická geografie České republiky II.

14) Socioekonomická geografie Prahy a Středočeského kraje

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet bude udělen za zisk alespoň 2/3 bodů z průběžných písemných testů, založených na znalostech i schopnostech vyhledávání informací. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
 
VŠCHT Praha