PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Město a udržitelnost - B501080
Anglický název: City and sustainability
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s klíčovými městskými strukturami a systémy, které ovlivňují udržitelnost sídel a měst. Je klíčem k pochopení zásadní úlohy měst pro TUR. Akcentuje a popisuje holistický přístup k plánování a správě sídel.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Literatura -

BATTY, Michael, 2005. Cities and complexity: understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals. Massachusetts: MIT Press. ISBN 02-620-2583-3.

FIALOVÁ, M. (2016): Architektura a současné město. Zlatý řez.

GEHL, J. (2012): Města pro lidi. Praha: Partnerství.

HUDEČEK, T., DLOUHÝ, M., HNILIČKA, P., LÉŇO, M., LÉŇO-CUTÁKOVÁ, L. (2018): Hustota a ekonomika měst. Praha: IPR, 148 s. ISBN 978-80-87931-75-2

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města. Praha: IPR, 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1

HALL, Peter, 1998. Cities in civilization: culture, innovation, and urban order. London: Phoenix books. ISBN 07-538-0815-3.

HNILIČKA, P.: Sídelní kaše. Praha: Host, 2012.

HRŮZA, Jiří, 2014. Svět měst. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1808-3.

KOUCKÝ, R. (2008): Úřad kreátora. Zlatý řez.

LYNCH, K. (2004): Obraz města. Praha: Bova Polygon.

MELKOVÁ, P. (2013): Manuál tvorby veřejných prostranství. Praha: IPR.

NORWICH, John Julius, ed., 2016. Města, která utvářela starověký svět. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-694-9.

POSTRÁNECKÝ, M., SVÍTEK, M. (2018): Města budoucnosti. Praha: NADATUR.

SCHULZ, CH., N. (2010): Genius Loci. Praha: Dokořán.

ŠILHÁNKOVÁ,V. (2011): Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce. Hradec Králové: Civitas per Populi.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Sylabus -

1) Základní pojmy a definice: sídlo, město, aglomerace, konurbace, metropolitní areál, urbanizované území, systém osídlení, hustota zalidnění, růst měst: velikostní a významová diferenciace měst, FUA, horizontální a vertikální geografická poloha, město vs. venkov, venkovské osídlení, periferie vnitřní/vnější.

2) Historický vývoj měst do průmyslové revoluce – geografické, ekonomické, kulturní, technologické a další aspekty vzniku starověkých, středověkých a raně novověkých sídelních struktur.

3) Vývoj měst od průmyslové revoluce po 20. století. Klíčové technologické a kulturní inovace. Urbanizační proces (teorie, urbanizace), suburbanizace, industrializace, aglomerizace, deurbanizace, deindustrializace

4) Města a urbanizovaná území v současnosti, metropolizace, gentrifikace, fenomén turismu, role globalizace a informačních technologií. Světové a národní metropolitní areály. Environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost měst, indikátory udržitelnosti.

5) Sociologie a demografie města, sociální struktura, chování, městský životní styl, konkurenceschopnost a kreativita, zaměstnanost.

6) Urbanismus a urbanistická struktura města. Vývoj a popis různých historických a ideových přístupů k urbanismu.

7) Udržitelná doprava a mobilita, hromadná a individuální doprava, dopravní dostupnosti, dopravní módy, modal split, městské dopravní plánování, doprava v klidu, …

8) Udržitelná sociální infrastruktura, zdravotnictví, školství a kultura. Udržitelné a sociální bydlení. Vliv prostředí na zdraví obyvatel.

9) Environmentální a energetická udržitelnost měst. Zelená a vodní infrastruktura z pohledu udržitelnosti sídel. Odpadové hospodářství. Ochrana klimatu ve městě, městské tepelné ostrovy.

10) Ekonomická udržitelnost města. Provozní náklady, investiční prostředky, veřejný a soukromý kapitál.

11) Městský design a architektura veřejných prostranství, sdílený vs. soukromý prostor, fyzická prostupnost měst, zelená infrastruktura, vizuální komunikace a vnímání městského prostředí

12) Architektura sídel v ČR. Udržitelná výstavba. Příklady dobré praxe.

13) Architektura sídel ve světě. Architektura v konceptu smart cities. Příklady dobré praxe.

14) Exkurze

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (10.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet bude udělen na základě docházky a aktivní účasti na cvičeních a vypracování a obhajobě semestrální práce na individuálně zadané téma. Předmět bude zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
 
VŠCHT Praha