PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bakalářská práce-restaurování - B700001
Anglický název: Conservation: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:20
E-Kredity: letní s.:20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Anotace -
Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

provést literární rešerši k danému tématu,

na základě přírodovědného průzkumu navrhnout a realizovat restaurování objektu podle zadání,

samostatně vyhodnotit experimentální data,

prezentovat výsledky práce,

sepsat restaurátorskou zprávu.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Literatura -

Z: Literatura dle literární rešerše k danému předmět

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Hodnocení:

hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí,

hodnocení vedoucího práce z VŠCHT.

Hodnotí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě, samostatná práce studenta, prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi).

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Sylabus -

Zadání bakalářské práce je voleno podle studijní specializace studenta.

Součástí náplně bakalářské práce je:

 • Popis předmětu, jeho původního použití, prostředí expozice, případně okolnosti nálezu.
 • Dokumentace rozsahu a příčin poškození.
 • Údaje z historických a dalších informačních zdrojů vztahujících se k restaurovanému (konzervovanému) objektu.
 • Zhodnocení historických a uměleckých souvislostí technologie výroby, užití a významu objektu.
 • Stanovení cílů a koncepce restaurování (konzervování); postupů práce, metod dokumentace. -
 • Identifikace materiálů, povlaků, korozních produktů, tmelů, technologických hmot atd.
 • Ověření restaurátorských a konzervátorských postupů na vzorcích.
 • Konzultace na specializovaných pracovištích.
 • Plastické a grafické studie pro potřeby rekonstrukce či doplňování.
 • Restaurování poškozených a chybějících částí.
 • Popis materiálového řešení a technologií použitých při restaurování.
 • Řešení povrchových úprav a konzervace předmětu.
 • Opatření k zajištění dlouhodobé životnosti a stanovení režimu údržby předmětu.
 • Vypracování restaurátorské zprávy.

Poslední úprava: Kučerová Irena (20.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce V

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.06.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
 
VŠCHT Praha