PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bakalářská práce-restaurování - B700001
Anglický název: Conservation: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:20
E-Kredity: letní s.:20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

provést literární rešerši k danému tématu,

na základě přírodovědného průzkumu navrhnout a realizovat restaurování objektu podle zadání,

samostatně vyhodnotit experimentální data,

prezentovat výsledky práce,

sepsat restaurátorskou zprávu.

Literatura -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Z: Literatura dle literární rešerše k danému předmět

Studijní opory -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Hodnocení:

hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí,

hodnocení vedoucího práce z VŠCHT.

Hodnotí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě, samostatná práce studenta, prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi).

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Zadání bakalářské práce je voleno podle studijní specializace studenta.

Součástí náplně bakalářské práce je:

 • Popis předmětu, jeho původního použití, prostředí expozice, případně okolnosti nálezu.
 • Dokumentace rozsahu a příčin poškození.
 • Údaje z historických a dalších informačních zdrojů vztahujících se k restaurovanému (konzervovanému) objektu.
 • Zhodnocení historických a uměleckých souvislostí technologie výroby, užití a významu objektu.
 • Stanovení cílů a koncepce restaurování (konzervování); postupů práce, metod dokumentace. -
 • Identifikace materiálů, povlaků, korozních produktů, tmelů, technologických hmot atd.
 • Ověření restaurátorských a konzervátorských postupů na vzorcích.
 • Konzultace na specializovaných pracovištích.
 • Plastické a grafické studie pro potřeby rekonstrukce či doplňování.
 • Restaurování poškozených a chybějících částí.
 • Popis materiálového řešení a technologií použitých při restaurování.
 • Řešení povrchových úprav a konzervace předmětu.
 • Opatření k zajištění dlouhodobé životnosti a stanovení režimu údržby předmětu.
 • Vypracování restaurátorské zprávy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Semestrální práce V

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
 
VŠCHT Praha