PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarné cvičení IV - B700017
Anglický název: Art Practice IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Jašková Alina ak. Mal.
Záměnnost : N700019
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných, grafických a fotografických dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Náplň je volena dle specializace studenta.
Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět provést výtvarnou, grafickou, fotografickou nebo plastickou studii objektů dle specializace.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Literatura -

Technika kresby. Přeložil PAVLÍKOVÁ S. Praha: Knižní klub, 2018. ISBN 978-80-242-6111-9

BARBER B.: Anatomie kreslení, praktický průvodce. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0942-2

PETRÁSKOVÁ J.: Základy realistické kresby, kreslení pravou mozkovou hemisférou. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8089-4

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

BALEKA J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

KUBIČKA R., ZELINGER J.: Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

PARRAMÓN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

LOSOS L.: Techniky malby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

TEISSIG K.: Techniky kresby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

HANUŠ K.: O barvě. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha: Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

PARRAMN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha, Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

POKORNÁ M. Kaligrafie: krása písma. Brno, CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

RUHRBERG K., a kol.: Umění 20. století. Praha, Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

TEISSIG K., HRDINA I.: O kresbě: základy kreslířských technik. Praha, Mladá fronta, 1982.

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle specializace.

Kovy

• Výtvarné zpracování motivů k řemeslným technikám

• Vektorová studie doplnění chybějícího ornamentu dle předem daných předloh na ukázkových uměleckořemeslných památkách (Adobe Illustrator, CorelDRAW)

• Základy 3D modelování v programu Rhinoceros (studie rotačních předmětů - kalichy, džbány, holby, studie symetrických a pravidelných předmětů - skříňky, šperkovnice)

Sklo a keramika

• Kresebné, malířské a plastické osvojování tvaru, plasticity, perspektivy a dekoru

• Kresebné, malířské a plastické osvojování studie přírodnin, předmětů, lebky člověka, lebky zvířete

• Kresba tužkou, rudkou, uhlem

• Malba temperovými barvami, akvarel

• Modelování z hlíny

Textil

• Realistické studie krajkářských a tkalcovských technik

• Kresebné procvičování technického zobrazování jednotlivých textilních technik

• Kresebná dokumentace historických textilií

Poslední úprava: Drábková Klára (30.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení III

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha