PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základní metody analýzy vody v teorii i praxi - CZV217005
Anglický název: Water analysis basic methods in theory and practise
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/6, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
"Účastníci kurzu se seznámí s principy stanovení ukazatelů, které jsou běžnou součástí základního, resp. rozšířeného fyzikálně-chemického rozboru vod pitných, provozních, bazénových i odpadních, a to s využitím metod titračních a spektrofotometrických. Ke všem stanovením bude nejprve podán výklad, poté bude následovat praktická ukázka v laboratoři a možnost samostatně si probrané metody vyzkoušet. Účastníci kurzu se tak detailně seznámí se správným pracovním postupem a různými úskalími všech probraných stanovení. V průběhu kurzu obdrží studijní materiály k odpřednášeným tématům a na závěr certifikát o absolvování kurzu. Cílem kurzu je získání či prohloubení teoretických znalostí a jejich propojení s praktickým provedením daných metod, seznámení s důležitými aspekty každého stanovení z hlediska BOZP, použitelností metody pro různé typy vzorků, uplatněním a eliminací rušivých vlivů, častými zdroji chyb při práci a se zpracováním naměřených dat. "
Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi se naučí mikroskopovat, zpracovávat vzorky pro stanovení mikroskopického obrazu a určovat organismy. Získají obecné i speciální informace o bioindikátorech a způsobu využití jejich výskytu ve vzorku pro hodnocení celkového stavu biotopu (ekologický stav/potenciál), výskytu organismech v různých typech vod a problémech spojených s jejich odstranitelností vodárenskou úpravou a případně sekundární kontaminací.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/home/18861/18868

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Sylabus -

Modul 1: Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku, hořčíku, chloridů a síranů; spektrofotometrické stanovení železa, manganu a aktivního chloru; měření pH a konduktivity.

Modul 2: Spektrofotometrické stanovení anorganických speciací dusíku (dusitany, dusičnany a amoniakální dusík) a fosforu (orthofosforečnany, celkový fosfor); vyhodnocení výsledků spektrofotometrických stanovení; porovnání standardizovaných metod dle ČSN/EN/ISO a tzv. setových metod Merck/Hach.

Modul 3: Stanovení rozpuštěného kyslíku titračně i optickou sondou; sumární stanovení organických látek, resp. kyslíkových ukazatelů (CHSKMn, CHSKCr, BSK5); stanovení kyanidů; základy kvalimetrie.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Praktická část: Příprava vzorků, práce s počítací komůrkou, identifikace organismů

Závěrečné přezkoušení: Formou diskuse

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
 
VŠCHT Praha