PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Teoretické základy anorganických technologií - D105001
Anglický název: Theoretical Basics of Inorganic Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi fyzikální chemie, které představují teoretický základ chemických technologií. V rámci předmětu studenti získají poznatky z oboru fázových rovnováh kondenzovaných soustav, rovnováh chemických reakcí a elektrochemie. Důraz je kladen nejen na teoretické základy, ale i na jejich souvislost s reálnými procesy v chemickém průmyslu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Studenti budou umět

  • sestavit fázové diagramy 2, 3 a 4 složkových kondenzovaných soustav
  • vypočítat rovnovážné složení pro chemické reakce probíhající za daného tlaku a teploty
  • vypočítat rovnovážný potenciál pro elektrochemický systém
  • stanovit rychlost elektrochemické reakce pro běžné soustavy v elektrochemii, které jsou řízeny přenosem náboje nebo přenosem hmoty
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Z: B. Predel, M. Hoch, M. Pool, Phase Diagrams and Heterogeneous Equilibria: A Practical Introduction (Engineering Materials and Processes) (Hardcover)

D: D.Pletcher, A First Course in Electrode Processes

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

1. Fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.

2. Fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.

3. Fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.

4. Cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.

5. Základní termodynamické principy.

6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování chování směsi plynů, reálné kapaliny.

7. Standardní stavy pro elektrolyty a neelektrolyty.

8. Podmínky rovnováhy v systémech, kde probíhají chemické reakce.

9. Rovnovážné složení pro reakce probíhající v kapalné a plynné fázi. Heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

10. Soustavy chemických rovnováh.

11. Adiabatické rovnováhy pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

12. Transport náboje v elektrolytech. Základní elektrochemické zákony.

13. Kinetika elektrodových reakcí. Přepětí přenosu náboje.

14. Limitní proudové hustoty. Smíšený potenciál. Tvary polarizačních křivek. Přepětí vodíku, kyslíku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba získat alespoň 50% z každé ze tří částí průběžného testu (pro každou část je možné psát jednu opravu) a složit závěrečnou zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha