PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek - D105006
Anglický název: Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP105002, P105002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (14.09.2015)
"Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí,které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství."
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (24.04.2014)

Studenti budou umět:

Popsat základní jevy probíhající na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina

Navrhnout optimální experimentální metodu k charakterizaci struktury a chemického složení povrchů pevných látek

Určit a vypočítat základní texturní charakteristiky pevných látek

Spojit jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (25.04.2014)

Z:S.Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas and M. Thommes: Characterization of porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004

D:P. Webb and C.Orr: Analytical Methods in Fine Partical Technology,Micromeritics, Norcross 1997

D:Morrison S.R.: The Chemical Physics of Surfaces, Plenum Press N.Y. 1977

D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

Studijní opory -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (24.04.2014)

Applied Surface Science: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332

Sylabus -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (24.04.2014)

1. Charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení experimentálních metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky.

3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

4. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu.

5. Rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.

6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

7. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.

8. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

9. Augerova spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

10. SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.

11. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).

12. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

13. Mechanismus transportu v porézních látkách. Vliv vnitřní difuze na katalytické reakce.

14. Membránové procesy, katalytické procesy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (24.04.2014)

Zakončením předmětu je ústní zkouška. Požadavkem k ústní zkoušce je absolvování výpočtového testu se ziskem nejméně 60% možných bodů a vypracování projektu na předem dané téma.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha