PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Experitmentální techniky v elektrochemii - D105014
Anglický název: Experimental Methods in Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s používanými elektrochemickými metodami. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických dějů, ale také na aplikaci metod především v energetice, analytické chemii a při čištění životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Studenti budou umět

  • experimentální metody využívané v elektrochemii
  • rozpoznat, jestli studovaná elektrochemická reakce probíhá nevratně
  • vybrat vhodnou elektrochemickou metodu pro danou aplikaci v elektrochemii a elektrochemickém inženýrství
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Z: A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York.

D: Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

1. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.

2. Faradayické a nefaradayické děje.

3. Techniky založené na řízení potenciálu.

4. Potenciostatické metody.

5. Potenciodynamické metody.

6. Mikroelektrody.

7. Techniky založené na řízení proudu.

8. Polarografie.

9. Coulometrie, objemová elektrolýza.

10. Rozpouštěcí voltametrie.

11. Konvektivní metody - RDE, RRDE.

12. Elektrochemická impedančni spektroskopie.

13. Iontově selektivní elektrody.

14. Základy fotokatalýzy na polovodičích.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha