PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Geochemie anorganických kontaminantů - D108010
Anglický název: Geochemistry of Inorganic Contaminants
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (26.03.2014)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geochemickými vlastnostmi toxických nebo jinak kontaminujících látek v prostředí. Budou sledovány přírodní nebo antropogenní zdroje kontaminantu, jeho základní formy a stabilita ve složkách prostředí, mechanismus transportu a možné dekontaminační postupy s ohledem na fyzikálně-chemické a geochemické podmínky v systému.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

Popsat hlavní zdroje, formy, stabilitu, transport prostředím a základní chemismus vybraných kontaminantů.

Detailně charakterizovat biogeochemický cyklus zájmového toxického prvku/látky (dle vlastního výběru).

Identifikovat přírodní a antropogenní zdroje znečištění a odhadnout jejich negativní dopad na životní prostředí.

Navrhnout účinný dekontaminanční postup na základě získaných znalostí, s ohledem na aktuální podmínky a technologické požadavky; tato část kurzu se může měnit a může být zaměřena na řešení skutečného problému kontaminace prostředí (přání nebo požadavky sudenta budou zohledněny v maximální možné míře).

Literatura -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (10.04.2014)

Z: Pulford I., Flowers H., Environmental Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, Ltd., 2006,1405135328

Z: van Loon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry - a global perspective, Oxford University Press, UK, 2000, 0198564406

Z: Eds. M.N.V. Prasad, K.S. Sajwan, R. Nadu: Trace elements in the Environment, Taylor and Francis Group, LLC, 2006, 1566706858

D: Skřivan P., Vach M., Úvod do chemie prostředí (učební text), Inst. aplik. ekologie VŠZ, GÚ AVČR, 1995,8021301224

D: Timbrel J.: Introduction to Toxicology, 3rd ed., CRC Press, 2002, 0415247632.

Sylabus -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (18.04.2014)

1. Úvodní přednáška-transport látek mezi složkami prostředí, geochemické a biogeochemické cykly

2. Transport těžkých kovů v životním prostředí -přestupní mechanismy, vlastnosti a formy látek (v návaznosti na vlastní projekt)

3. Cyklus toxických oxoaniontů As, Se, V, Cr (v návaznosti na vlastní projekt)

4. Detoxifikace a samočištění přírodních systémů

5. Principy správného monitoringu v životním prostředí

6. Modelování přírodních procesů, dekontaminační technologie (vlastní projekt)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (18.04.2014)

Ústní zkouška, diskuse nad vypracovaným projektem (návaznost na práci/ publikaci) studenta

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha