PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Stereoselektivní organické syntézy - D110022
Anglický název: Stereoselective organic syntheses
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hodačová Jana doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP110012, P110012
Anotace -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (10.04.2014)
Předmět Stereoselektivní organické syntézy navazuje na předměty Organická syntéza a Retrosyntéza. Předmět zahrnuje základy organické stereochemie, fyzikálně-chemické aspekty stereochemických transformací, analytické metody sloužící ke studiu chirálních sloučenin a metody stereoselektivních syntéz organických sloučenin. Studenti budou seznámeni s řadou diastereoselektivních a enantioselektivních organických reakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

provést stereochemický rozbor organických sloučenin a jejich reakcí

navrhnout vhodnout syntetickou metodu pro přípravu požadovaného stereoizomeru produktu

připravit chirální neracemickou organickou sloučeninu a ověřit její enantiomerní čistotu

Literatura -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (10.04.2014)

Z: Eliel, E. L.; Wilen, S. H.: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1994. ISBN 978-0-471-01670-0.

Z: Atkinson, R. S.: Stereoselective Synthesis, Wiley, Chichester, 1995. ISBN 978-0-471-95419-4.

D: Helmchen, G.; Hoffmann, R. W.; Mulzer, J.; Schaumann, E.: Stereoselective Synthesis v serii Methods of Organic Chemistry, Houben-Weyl, Vol. 21a-21f, 4. vydání, Thieme, Stuttgart, 1995. ISBN 9783131001146.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (10.04.2014)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (10.04.2014)

1. Chiralita. Stereochemická nomenklatura.

2. Stereochemický rozbor organických sloučenin a reakcí.

3. Racemizace, enantiomerizace, epimerace, diastereomerizace.

4. Analytické metody v organické stereochemii.

5. Metody získávání enantiomerně čistých sloučenin.

6. Principy stereoselektivních syntéz.

7. Kontrola relativní stereochemie přes cyklický tranzitní stav nebo cyklický intermediát.

8. Enantioselektivní reakce s využitím pomocné chirální skupiny.

9. Enantioselektivní reakce s využitím chirálního činidla.

10. Enantioselektivní katalýza komplexy kovů - vznik C-O a C-N vazby.

11. Enantioselektivní katalýza komplexy kovů - vznik C-H a C-C vazby.

12. Enantioselektivní organokatalýza.

13. Enantioselektivní katalýza s využitím enzymů.

14. Strategie stereoselektivních syntéz.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hodačová Jana doc. Dr. Ing. (23.04.2014)

Absolvování dvou semestrálních testů a zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha