PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Konzervace stavebních materiálů a teorie jejich degradace - D148003
Anglický název: Conservation of Building Materials and Degradation Theories
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP148001, P148001
Anotace -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (05.10.2015)
Předmět je zaměřen na rozvíjení a prohlubování znalostí příčin a způsobů poškozování materiálů památkových staveb - přírodních i umělých - a metod a postupů jejich ošetřování. Důraz je kladen na potřebu brát při navrhování technologie jednotlivých kroků (čištění, zpevňování, povrchových úprav apod.) v úvahu zásady památkové péče vycházející z domácí tradice i z mezinárodních dokumentů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (05.10.2015)

Studenti budou umět popsat principy poškozování anorganických stavebních materiálů památkových objektů (přírodních i uměle vyráběných), mechanizmy jednotlivých typů jejich koroze a degradace a způsoby jejich poznání. Budou schopni navrhnout postupy a prostředky jejich čistění, konsolidace a povrchové úpravy a postupy a materiály pro tmely, doplňky a kopie artefaktů architektury nebo uměleckých či řemeslných památek.

Literatura -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (05.10.2015)

Z:

Kotlík P. a kol.: Stavební materiálů historických objektů. VŠCHT Praha, 1999.

Winkler E. M.: Stone in architecture: properties, durability. Springer, Wien 1994.

Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP, Praha 2000.

D:

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL -Alfa, Praha 1988.

Ashurst J., Dimes F. G.: Conservation of building and decorative stone. Butterworths-Heinemann, London - Boston 1998.

Siegesmund S., Snetlage R. (ed): Stone in Architecture. Springer, Heidelberg 2011.

Mora P.. Mora L., Philippot P.: Conservation of wall paintings. Butterworths, London - Boston 1984

Kol. autorů: Vápno. STOP, Praha 2001.

Kotlík P. a kol.: Opuka. STOP, Praha 2000.

Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002.

Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF, a.s., 2000.

Kol.: Illustrated glossary on stone deterioration patterns, English-Czech. Překlad: Drdácký M., Slížková Z., Zeman A., ICOMOS 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (14.05.2014)

1. Přírodní horniny, vznik, vlastnosti, oblasti použití

2. Keramické stavební materiály, suroviny výroba, vlastnosti

3. Stavební pojiva, charakteristika, výroba, vlastnosti

4. Korozní procesy silikátových materiálů památkových objektů

5. Hodnocení vlastností silikátových stavebních materiálů

6. Čistění povrchu silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

7. Konsolidace silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

8. Povrchové úpravy- silikátových stavebních materiálů - metody a prostředky

9. Materiály pro tmely, doplňky a kopie silikátových materiálů

10. Formy pro zhotovování kopií děl ze silikátových materiálů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (14.05.2014)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
1 / 5 20 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha