PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Membránové a sorpční procesy v úpravě vody - D218005
Anglický název: Membrane and Sorption Processes in Water Treatment
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (15.01.2015)
Předmět Membránové a sorpční procesy v úpravě vody se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontové výměně a membránovým procesům.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (02.11.2015)

Studenti budou umět:

Základní charakteristiky jednotlivých membránových a sorpčních technologií používaných v úpravě vody.

Technologie používané k přípravě pitné vody odsolováním mořské a brakické vody, jejich výhody a nevýhody.

Navrhnout vhodnou technologii pro selektivní odstranění toxických iontů a organických látek z pitných a průmyslových odpadních vod.

Membránové a ionexové technologie pro přípravu demineralizované vody a jejich vhodné kombinace z hlediska ekonomiky provozu.

Literatura -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (14.06.2017)

R:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,9788070807057

R:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,0486687848

R:Bernauer B. a kol.,Membránové procesy,VŠCHT Praha,2012,9788070808085

R:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966,0461466

R:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976,2100276

A:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584

A:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,8070806249

A:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,0470854456

A:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,0815512058

Studijní opory -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (15.01.2015)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-705-7/pages-img/index.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (02.02.2015)

úspěšné splnění písemky

úspěšné splnění ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Parschová Helena doc. Dr. Ing. (15.01.2015)

1. Destilace

2. Srážecí procesy

3. Elektrochemické procesy

4. Membránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost

5. Elektromembránové procesy - elektrodialýza, elektrodeionizace

6. Tlakové membránové procesy - reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace

7. Iontová výměna, vlastnosti ionexů, rovnováha, selektivita, kinetika a kolonová dynamika iontové výměny

8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí

9. Ionexové postupy - změkčování, dekarbonizace, deionizace, demineralizace

10. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou; chelatující ionexy

11. Selektivní sorpce aniontů. Anorganické sorbenty - vlastnosti a použití

12. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty

13. Příprava ultračisté vody, úprava pitné vody ionexy

14. Kombinované procesy

 
VŠCHT Praha