PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Biochemie - D320001
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (19.08.2011)
Předmět je určen pro studenty, kteří v rámci bakalářského nebo magisterského studia neabsolvovali biochemii v rozsahu Biochemie I a II na FPBT (N320001 a N320002). Je zaměřen na vlastnosti, strukturu a funkci látek vyskytujících se v živých organismech, metabolismus a přenos genetické informace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (20.10.2015)

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Literatura -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (07.12.2015)

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Studijní opory -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (07.12.2015)

Online hledání ve slovníku biochemických pojmů - Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Sylabus -
Poslední úprava: UST320 (05.04.2007)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Žádné nejsou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hynek Radovan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha