PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie cukru - D321004
Anglický název: Advances in sugar chemistry and technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc.
Anotace
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (23.01.2018)
Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě cukru a možnostech využití sacharosy. The subject cultivate theoretic knowledges about processes and equipments of sugar production and possibilities of sucrose use.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (28.02.2014)

Student bude umět:

  • řídit a optimalizovat podmínky technologických postupů, na základě pokročilých znalostí chemické podstaty výroby a čištění cukru a jiných cukerných výrobků
  • vybrat a zavádět moderní procesy do technologii cukru i jiných sacharidů a potravin se schopností modelovat a simulovat procesy
  • řešit problematiku životního prostředí a likvidace odpadů, navrhovat nepotravinářské možnosti aplikace cukru a dalších sacharidů

Student will know:

  • to manage and to optimise conditions of technological processes, according to detailed knowledges of chemical ground of sugar production
  • to choose and to implement modern processes into sugar and food technologies with ability to model and simulate of processes
  • to solve environment problems and waste liquidation, to design possibilities of nonfood application of sugar and the other carbohydrates
Literatura
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (23.01.2018)

Mohsen Asadi: Beet-Sugar Handbook, 2007

P.Kadlec,K.Melzoch,M.Voldřich a kol.: Technologie potravin � Procesy a zařízení potravinářských

a biotechnologických výrob. KEY Publishing,Ostrava, 2012, 1. vydání, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

Metody výuky
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (28.02.2014)

Přednášky, cvičení, konzultace, počítačová učebna (řízení, modelování a simulace)

Lectures, seminars, tuition, computer classroom (control, modelling, simulation)

Sylabus
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (28.02.2014)

1. Úvod do technologie. Cukr a jeho využití . Cukrovarnické veličiny

2. Provozní laboratoř

3. Manipulace s řepou. Výroba řízků, těžení šťávy

4. Extraktory. Lisování a sušení řízků

5. Epurace, Vápenka a hašenka

6. Předčeření a čeření. Saturace. Separace kalu

7. Tepelné hospodářství

8. Zahřívání a odpařování šťáv

9. Krystalizace cukrovin a odstřeďování

10. Rafinace cukru, afinace,odbarvování

11. Inventurní výpočet

12. Modelování a bilance

13. Rafinérské výrobky, vodní hospodářství

14. Výroba cukru z třtiny

1. Introduction, Use of sugar, Quantities of sugar technology

2. Laboratory in sugar factory

3. Handling of beet,Beet slicing, Juice extraction

4. Extractors. Pulp pressing and drying

5. Juice purification, Lime milk and Carbon dioxide production

6. Preliming, Liming, Carbonation,Sludge separation

7. Heat economy

8. Heating and Evaporation of juices

9. Crystallization and Centrifugation of massecuites

10. Sugar refining, Affination,Decolorization

11. Inventory check calculation

12. Modelling and balances

13. Refinery products, Waste water treatment

14. Cane sugar processing

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (23.01.2018)

v rozsahu magisterského studia oboru Technologie potravin

No requirements

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc. (02.04.2014)

Procesy v potravinářských výrobách nebo Chemické inženýrství

Fyzikální chemie

Technologie potravin

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kadlec Pavel prof. Ing. DrSc. (28.02.2014)

účast na přednáškách, seminářích a cvičeních

zvládnutí projektu v oblasti výpočtů a modelování

složení závěrečné zkoušky

attendance on lectures, seminars and workshops

encompassment of project in frame of calculation and modelling

passing an exam

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha