PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Atomová spektroskopie - D402011
Anglický název: Atomic Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP402006, P402006
Anotace
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (10.04.2018)
Předmět je věnován principům a aplikacím moderních metod atomové spektrometrie: atomové absorpční, emisní a fluorescenční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Předmět je určen pro studenty, kteří výuku atomové spektrometrie neabsolvovali v rámci magisterského studia.
Sylabus
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (10.04.2018)

1. Struktura atomů.

2. Interakce elektronů a elektromagnetického záření, šířka a intenzita spektrálních čar.

3. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů, konstrukce detektorů záření.

4. Atomová absorpční spektrometrie, základní konstrukční prvky – zdroje záření, atomizátory.

5. Atomová absorpční spektrometrie: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu.

6. Atomová absorpční spektrometrie: speciální techniky - generování hydridů, stanovení rtuti, elektrodepozice.

7. Atomová fluorescenční spektrometrie.

8. Plamenová emisní spektrometrie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektrometrie s rotační elektrodou, spektrometrie s doutnavým výbojem.

9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: základní konstrukční prvky – iontová optika, iontové filtry a detektory.

11. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: interference a metody jejich eliminace; speciální techniky – laserová ablace, analýza nanočástic, spojení s elektrotermickým odpařováním.

12. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků.

13. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

14. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, zásady práce ve stopové laboratoři.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha