PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly - D403003
Anglický název: Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)
Předmět se zabývá odhadovými metodami pro fyzikálně-chemické veličiny. Je uveden přehled základních odhadových metod založených na teorému korespondujících stavů, skupinově příspěvkovém konceptu i metod využívajících kvantové chemie. Přednášky jsou doplněny o ukázky použití odhadových metod v chemicko-inženýrské praxi, použití kvantově-chemických programů pro praktické aplikace a přehled dostupných softwarových prostředků umožňující automatické predikce vybraných fyzikálně-chemických veličin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

Studenti budou umět:

Studenti získají přehled o odhadových metodách a programových prostředcích pro predikci fyzikálně-chemických dat

Aplikovat odhadové metody a prostředky výpočetní chemie pro predikci fyzikálně-chemických dat pro chemicko-inženýrské a environmentální aplikace

Literatura -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

Z: Růžička, V.; Šobr, J.; Novák, J. P.; Bureš, M.; Cibulka, I.; Růžička, K.; Matouš, J. Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin. Aplikace v technologii a chemii životního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 8070802561.

D: Poling, B. E.; Prausnitz, J. M.; O'Connell, J. P. Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill: 2001, 0070116822.

D: Mackay, D.; Boethling R.S. Handbook of Property Estimation Methods for Chemicals: Environmental and Health Sciences, Lewis Publishers: Boca Raton, 2000, 1566704561.

D: Baum, E. J. Chemical property estimation: theory and practice, Lewis Publishers: Boca Raton, 1998, 0873719387

Studijní opory -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://cccbdb.nist.gov/

Sylabus -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

1. Základní typy odhadových metod. Přehled databází, zdrojů dat a softwarových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Výpočet chyby odhadnuté veličiny.

2. Příklady použití odhadových metod: predikce osudu látky v životním prostředí.

3. SMILES notace, příspěvkové odhadové metody.

4. Molekulární parametry: dipólový moment, molární refrakce, gyrační poloměr, teplota tání, teplota varu.

5. Kritický bod, kritické veličiny, závislost kritických veličin na velikosti molekuly.

6. Hustota kapalin podél křivky nasycení, hustota stlačené kapaliny.

7. Stavové chování plynů a par: viriální stavová rovnice, kubické a složitější stavové rovnice.

8. Fyzikálně chemické veličiny vztažené ke křivce nasycení: tlak nasycených par, výparná entalpie, tepelná kapacita kapalin.

9. Termochemické veličiny v ideálním plynném stavu.

10. Viskozita plynu, viskozita kapalin.

11. Tepelná vodivost plynů a kapalin. Difúzní koeficienty v binárních systémech, povrchové napětí.

12. Odhadové metody pro aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů (UNIFAC).

13. Veličiny řídící distribuci látky v prostředí: rozdělovací koeficient oktanol-voda, rozpustnost ve vodě, Henryho konstanta.

14. Potřeba fyzikálně chemických údajů při modelování rafinérských procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.1 30
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 33
Zkouškový test 67

 
VŠCHT Praha