PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Spektroskopie cirkulárního dichroismu - D444002
Anglický název: Circular Dichroism Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)
Jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Jsou popsány varianty chiroptických metod a diskutovány jejich výhody a omezení. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a aplikacím ve strukturní analýze chirálních látek, při studiu biologicky výmazným interakcí a chirálního rozpoznávání.
Literatura
Poslední úprava: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)

1.Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2012, p. 337-369, ISBN: 978-3-527-32982-3. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273

2. Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

3. Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, kapitoly 8-11. http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm

Sylabus
Poslední úprava: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc. (16.10.2015)

1. Molekulární chiralita, polarizace elektromagnetického záření využívaná v chiroptických metodách

2. Teoretické základy chiroptických metod, pozorovatelné veličiny (cirkulární dichroismus, elipticita, optická rotační disperze, disymetrický faktor)

3. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu, vztah mezi pozorovatelnými veličinami a strukturou chirálních molekul

4. Metodika měření cirkulárního dichroismu, funkce fotoelastického modulátoru a dedikovaná zařízení pro měření cirkulárního dichroismu

5. Instrumentace pro elektronový cirkulární dichroismus, praktické poznámky

6. Vibrační cirkulární dichroismus, jeho specifika, instrumentace, správné postupy měření a získání dat

7. Další varanty chiroptických metod 1: fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus a jeho instrumentace

8. Další varanty chiroptických metod 2: cirkulárně polarizovaná luminiscence, magnetická optická aktivita a jejich instrumentace

9. Ramanova optická aktivita a její instrumentace

10. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností

11. Využití cirkulárního dichroismu při konformační analýza biomolekul

12. Využití cirkulárního dichroismu při studiu biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů

13. Exkurze do laboratoře vibračního cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

14. Exkurze do laboratoře elektronového cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha