PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koordinační chemie - M101003
Anglický název: Coordination Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Záměnnost : AM101003, N101011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Předmět se soustředí na význam přechodných kovů pro výstavbu a vlastnosti molekul. Podává přehled o používaných přístupech k popisu koordinačních sloučenin, zabývá se tím, jaké vlastnosti kovu a ligandu jsou rozhodující pro vznik komplexů a co rozhoduje o jejich vlastnostech ( reaktivitě, interakci s IR a UV-Vis zářením, magnetickém chování, biologické aktivitě).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Studenti budou umět:

Používat základní pojmy koordinační chemie

Rozlišovat přístup CFT, LFT a teorie MO, znát jejich výhody a meze použitelnosti

Vysvětlit typické vlastnosti koordinačních sloučenin pomocí vhodného modelu

Orientovat se v primární literatuře a monografiích

Literatura -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (15.02.2018)

Z: J. Ribas Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31802-5

D: Y. Jean: Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes, OxfordUP, 2005, ISBN: 0-19-853093-5

D: R. Boča: Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Nakladatelství STU, 2009, ISBN: 978-80-227-3082-2

D: příslušné kapitoly v učebnicích (Housecroft-Sharpe, Cotton-Wilkinson, Jolly, Wulfsberg, Greenwood-Earnshaw)

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-magisterske-koordch.html

http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/courses/Tanabe-Sugano/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Každý týden je zadána úloha vztahující se k probranému tématu. Pro získání zápočtu je třeba nejméně 7krát tuto úlohu samostatně vypracovat. Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

1.Historie koordinační chemie

2.Teorie krystalového a ligandového pole.

3.Molekulové orbitaly v koordinačních sloučeninách.

4.Koordinační polyedry, sterická fluxionalita. Koncept kontinuální symetrie.

5.Isomerie. Metody zjišťování absolutní konfigurace.

6.Stabilita koordinačních sloučenin, mechanismy substitučních reakcí.

7.Ligandy. Dělení dle donorových atomů, způsobu vazby, denticity. Cheláty.

8.Interakce kov - ligand: pohled Lewisovy teorie.

9.Allylové komplexy, metalloceny, cyklické ligandy, templátový efekt.

10.Vícejaderné komplexy, clustery.

11.Změny uspořádání, vlastností a reaktivity koordinovaných ligandů.

12.Spektrální vlastnosti koordinačních sloučenin. Fotochemické reakce.

13.Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin. Molekulární magnety.

14.Oxidace a redukce koordinačních sloučenin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Obecná a anorganická chemie II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Předmět je zakončen splněním ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha