PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy počítačových simulací - M105001
Anglický název: Fundamentals of Computer Simulations
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Kodým Roman Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105005, Z105005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je úvodem do problematiky využívání univerzálních simulačních programů při návrhu nových chemických technologií s důrazem na praktické používání existujícího software. Předmět je problémově orientovaný, t.j. student bude postupně řešit bilanční a simulační úlohy vznikající při studiu chování jednotlivých technologických uzlů a jejich soustav v oblasti chemické technologie s použitím univerzálního simulačního programu (Aspen Plus).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat pokročilé funkce programu EXCEL při řešení jednoduchých úloh z oblasti chemického inženýrství
  • vytvořit bilanční schema procesu na základě technologického schematu
  • používat software AspenPlus při simulaci technologických procesů
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer:Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997, ISBN 9788070803110.

Z: W.J.Orvis: Microsoft EXCEL pro vědce a inženýry, Computer Press, 1996, ISBN 8085896494.

D: R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.

D: V. J. Law: Numerical Methods for Chemical Engineers Using Excel, VBA, and MATLAB,CRC Press, 2013, ISBN 9781466575349.

D: B. V. Liengme, D. J. Ellert: A Guide to Microsoft Excel 2007 for Scientists and Engineers,2009, ISBN 9780123746238.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní opory -

Podpůrné materiály k numerickým metodám dodané vyučujícími.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (21.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro udělení zápočtu je vyžadována nejméně 60% účast na cvičeních. V případě, že nebude tato podmínka splněna, bude zápočet udělen po vypracování samostatného projektu.

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Sylabus -

1. Základy numerických metod - aproximace, výpočet určitého integrálu a derivace. Využití pokročilých funkcí programu EXCEL.

2. Základy numerických metod - řešení soustavy lineárních a nelineárních rovnic. Využití pokročilých funkcí programu EXCEL.

3. Základy numerických metod - řešení soustavy obyčejných diferenciálních rovnic (počáteční a okrajová úloha). Využití pokročilých funkcí programu EXCEL.

4. MATLAB - syntaxe jazyka, postupy při řešení jednoduchých úloh z oblasti simulací procesů, základní knihovní procedury - výpočet určitého integrálu a derivace.

5. MATLAB - postupy řešení jednoduchých úloh z oblasti simulací procesů - základní knihovní procedury pro řešení soustav lineárních, nelineárních a obyčejných diferenciálních rovnic.

6.Typy projektů při návrhu chemicko-technologického procesu, hierarchická posloupnost při vývoji návrhu chemického procesu.

7. Úloha simulačních výpočtů při návrhu nového nebo optimalizaci existujícího procesu, struktura rovnicově orientovaných universálních simulačních programů, přehled dostupného software.

8. Fyzikálně-chemická data v universálních simulačních programech, výběr vhodného termodynamického modelu, stavové chování, fázové rovnováhy, elektrolyty, odhady fyzikálně-chemických vlastností.

9. Materiálové a energetické proudy, pevné látky, pseudosložky.

10. Sestavení bilančního schematu, hmotnostní a enthalpické bilance, recykly.

11. Simulační výpočet, sekvenční a globální přístup, návrhový výpočet, parametrická studie.

12. Modely chemických reaktorů, jejich realizace v simulačních programech.

13. Modely separátorů homogenních a heterogenních směsí.

14. Využití tepla v chemických procesech, výměníky tepla, jejich soustavy.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N403011 a N409002

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro udělení zápočtu nejméně 60% účast na cvičeních nebo vypracování samostatného projektu.

Zkouška je písemná.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (18.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha