PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Procesy v heterogenních soustavách - M105006
Anglický název: Processes in Heterogeneous Systems
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N105014
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Cílem předmětu je shrnout poznatky z oblasti aplikované reakční kinetiky, přenosu hmoty a struktury pevné fáze a využít je na základě jednoduchých modelových představ k matematickému popisu reakcí v heterogenních soustavách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • popsat a analyzovat procesy probíhající v heterogenních systémech
  • diskutovat základní modelové představy využívané k popisu reakcí v heterogenních systémech
  • aplikovat získané znalosti při návrhu chemických technologií
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Z:Glaser V., Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT Praha, 1989, 8070800003

Z:Cussler E. L., Diffusion - Mass transfer in fluid system, Univ. Press Cambridge, 1996, 0521298466

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Písemné vypracování a přednesení referátu na zadané téma. Prezentace v rozsahu cca 30 minut.

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1. Průmyslové heterogenní nekatalyzované reakční systémy.

2. Přenos hmoty.

3. Odhad transportních vlastností tekutin.

4. Pomalá reakce v soustavě plyn - kapalina.

5. Rychlá reakce v soustavě plyn - kapalina.

6. Nukleace na povrchu pevné látky.

7. Rovinný a sférický model nukleace.

8. Makrokinetické modely.

9. Reakce neporézní pevné látky.

10. Reakce porézní pevné látky.

11. Texturní změny pevné fáze v průběhu reakce.

12. Zpracování laboratorních dat.

13. Popis činnosti základních typů reaktorů.

14. Postup při navrhování reaktorů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Fyzikální chemie I, Aplikovaná reakční kinetika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Písemné vypracování a přednesení referátu na zadané téma. Prezentace v rozsahu cca 30 minut.

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 15
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha