PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Reaktivita a struktura povrchu pevných látek - M105007
Anglický název: Surfaces of Solid Materials: Reactivity and Structure
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Hnát Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí, které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat základní jevy probíhající na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina

Navrhnout optimální experimentální metodu k charakterizaci struktury a chemického složení povrchů pevných látek

Spojit jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

D:Morrison S.R.: The Chemical Physics of Surfaces, Plenum Press N.Y. 1977

D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

Z:Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M.:Characterization of Porous Solids and Powders:Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publishers,2004

Z:Webb A. P., Orr C., Analytical Methods in Fine Particle technology, Micromeritics, 1997

Z:Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W., Lllewellyn P., Maurin G., Adsorption by Powders and Porous Solid,Elsevier, 2014

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Applied Surface Science: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Požadavkem k udělení zápočtu je absolvování zápočtového testu se ziskem nejméně 60% možných bodů a vypracování semestrálního projektu na předem dané téma.

Zkouška má pouze ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1. Experimentální metody charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky.

3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

4. Adsorpční metody stanovení měrného povrchu.

5. Rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.

6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

7. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.

8. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

9. Augerova spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

10. SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.

11. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).

12. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

13. Mechanismus transportu v porézních látkách.

14. Membránové procesy, katalytické procesy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Fyzikální chemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné splnit zápočtový test nad 60% a vypracovat seminární práci v rozsahu nejméně 4 stran dle zadaného tématu.

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je pouze ústní.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha