PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Elektrochemická technologie - M105010
Anglický název: Electrochemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Předmět Elektrochemická technologie se zabývá využitím procesů technické elektrochemie pro přípravu především anorganických prvků a sloučenin. Z obecného hlediska se tedy jedná o procesy, které probíhají na fázovém rozhraní elektroda - elektrolyt při přeměně elektrické energie na chemickou. S elektrochemickými procesy využívajícími především katodické redukční elektrodové reakce se setkáváme např. při přípravě amalgamů alkalických kovů ve rtuťovém procesu výroby alkalických hydroxidů, při elektrochemické výrobě vodíku, nebo při galvanickém vylučování kovů a slitin a elektrochemické výrobě kovů. Elektrochemické procesy využívající především anodické oxidační elektrodové reakce jsou základem při elektrochemické výrobě chloru, elektrochemické výrobě manganistanu draselného, nebo při elektrochemické rafinaci kovů. V předmětu je také pozornost zaměřena na elektromembránové procesy využívající iontově selektivní mebrány pro separace iontů v roztoku. Separace iontů může předcházet vlastní katodické, nebo anodické reakci, jako např. při membránové elektrolýze roztoku chloridu sodného za účelem získání chloru a hydroxidu sodného, nebo v membránovém palivovém článku. Elektrotermické procesy zahrnují technologické postupy při kterých se elektrického proudu využívá k dosažení vysokých teplot, potřebných k uskutečnění chemických reakcí. Např. při přípravě bílého fosforu, jako suroviny pro výrobu termické kyseliny fosforečné. Jednotlivé procesy jsou analyzovány z hlediska chemicko-inženýrského, technologického a také z hlediska ochrany prostředí, např. podmínky konverze rtuťového procesu výroby chloru a hydroxidu sodného na moderní proces membránový.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice technické elektrochemie s ohledem na technologii výroby.

Znát výrobní postupy hlavních elektrochemických technologií.

Orientovat se v dopadech elektrochemických technologií na životní prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Z: D. Pletcher and F.C. Walsh: Industrial Electrochemistry, 2nd Edition, Chapman and Hall, London, 1990 ISBN 0-4123-0410-4

Z: V. Srb:Anorganická technologie IV-Elektrolytická výroba anorganických látek,skripta VŠCHT Praha 1967

Z: M. Lhotka, P. Šulcová, P. Bělina, M. Paidar, J. Híveš, Ž. Dohnalová, Úvod do anorganické technologie, 1 ed., VŠCHT, Praha, 2013.

Z: L. Novák (editor): Elektromembránové procesy, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-865-8

D: K. Kordesch a G. Simander: Fuel Cells and Their Applications, VCH, Weinheim 1996,ISBN 3-527-28579-2

D: A. Kuhn (Editor): Industrial Electrochemical Processes, Elsevier, Amsterdam 1971 ISBN 0444408851

D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967

D: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.John Wiley and Sons, Inc. Online ISBN: 9783527306732

Studijní opory -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

e-learning https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=565 (prezentace + doplňkové materiály)

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Znalosti předmětu v rozsahu uvedeného sylabu.

Zkouškový test + Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (10.01.2018)

1. Technická elektrochemie, katodické a anodické reakce, elektrolyzéry

2. Katodové a anodové materiály, diafragma, membrána

3. Vodík jako akumulátor a přenašeč energie, transport a skladování vodíku

4. Elektrolýza vody, výroba vodíku, kyslíku, vodíkové hospodářství

5. Současná úroveň výroby chloru a louhů, normy EUROCHLOR

6. Elektrolýza roztoků chloridů alkalických kovů

7. Výroba chloru chemickými postupy, zpracování odpadní kyseliny chlorovodíkové

8. Dezinfekční prostředky na bázi chlorových sloučenin

9. Elektrochemické povrchové úpravy

10. Anodické rozpouštění kovů, elektrorafinace

11. Výroba KMnO4, MnO2

12. Elektromembránové separační procesy

13. Elektrolýza tavenin, výroba Al

14. Elektrotermické procesy, výroba fosforu a termické H3PO4

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Základy matematiky, Základy chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Úspěšné napsání písemného testu nad 50%

Složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 83 / 84
 
VŠCHT Praha