PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Syntéza a charakterizace membránových materiálů - M105011
Anglický název: Synthesis and characterization of membrane materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N105030
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s metodami přípravy a charakterizace anorganických, polymerních a kompozitních membrán. Náplň předmětu je soustředěna nejen na postupy syntézy vlastních separačních vrstev, ale studenti budou seznámeni i s metodami používanými při zvyšování mechanické stability připravovaných membrán a s postupy přípravy nosičů separačních vrstev.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• základní postupy přípravy polymerních, anorganických a kompozitních membrán

• základní metody charakterizace membrán

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: Mulder M., Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 079234247X(HB),0792342488(PB)

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, Praha, 2007

Z: Mallada R., Menendez M., Inorganic Membranes: Synthesis, Characterization and Applications, Elsevier Science, 2008, ISBN 9780444530707

Z: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, ISBN 0854045902

D: Šípek M. a kol., Membránové dělení plynů a par,VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808641

D: Mikulášek P. a kol., Tlakové membránové metody, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808627

D: Novák L. a kol., Elektromembránové process, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 9788070808658

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní opory -

http://apps.webofknowledge.com

http://scholar.google.cz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Student v průběhu semestru vypracuje individuální projekt na zadané téma.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (18.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, dělení membrán do základních skupin (materiály, struktura atd.)

2. Polymerní neporézní a porézní membrány; syntéza materiálů, příprava membrán, charakterizace

3. Polymerní membrány s cílenou strukturou; korelace s transportními charakteristikami

4. Membrány se směsnou matricí obsahující polymer; příprava, charakterizace

5. Příprava iontově selektivních polymerních membrán - kation selektivní membrány

6. Příprava iontově selektivních polymerních membrán - anion selektivní membrány

7. Perspektivní mikroporézní materiály pro membránové aplikace

8. Základní postupy přípravy membrán

9. Nosiče a materiály pro přípravu kompozitních membrán

10. Syntézní postupy přípravy mikroporézních membrán

11. Metody používané při charakterizaci membránových materiálů

12. Charakterizace membrán pomocí permeačních měření - jednosložkové systémy

13. Charakterizace membrán pomocí permeačních měření - vícesložkové systémy

14. Charakterizace ionto-výměnných membrán

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student vypracuje individuální projekt.

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (18.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha