PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie - M105014
Anglický název: Specialized Laboratory - Basic and Special Inorganic Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými v daném oboru a naučit je systematické laboratorní práci. Studenti absolvují typové práce v jednotlivých laboratořích ústavu. Podle získaných zkušeností pak mohou být zařazeni do laboratoře s konkrétním vědecko-výzkumným zaměřením, kde pod vedením školitele pracují na zadaném tématu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

  • provést zadané experimentální práce
  • vyhodnotit získaná data
  • sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol
Literatura -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

D:Novák J. a kol., Fyzikální chemie, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070806753

D:Lowell S., Shields J.E., Powder surface area and porosity, Chapman and Hall, London, 0412252406

dle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

http://uat.vscht.cz/cz/ke-stazeni/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

U typových úloh se odevzdává protokol za každou práci zvlášť a celkové hodnocení provádí garant předmětu.

U systematické práce v laboratoři odevzdá student na závěr semestru souhrnný protokol. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Seznam typových prací:

1. Charakterizace pevné fáze - rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie

2. Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

3. Charakterizace fotokatalyticky aktivních vrstev

4. Stanovení specifických povrchů pevných látek

5. Selektivita membrán pro separaci plynů

6. Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

7. Stanovení kinetických parametrů pomocí metody elektrochemické impedanční spektroskopie

8. Cyklická voltametrie

9. Charakterizace vybraných povrchových vlastností materiálů

10. Stanovení koeficientu přestupu hmoty pomocí rotující diskové elektrody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Zpracování a obhajoba protokolů z jednotlivých laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 1.2 34
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha