PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Experimentální techniky v elektrochemii - M105017
Anglický název: Experimental Methods in Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s používanými elektrochemickými metodami. Důraz je kladen nejen na pochopení podstaty elektrochemických dějů, ale také na aplikaci metod především v analytické chemii a v problematice životního prostředí. Po absolvování posluchač získá ucelený přehled o experimentální náročnosti a výhodách elektrochemických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Studenti budou umět:

experimentální metody, které se využívají v elektrochemii.

identifikovat, zda studovaná elektrochemická reakce probíhá reverzibilně.

vybrat vhodnou elektrochemickou metodu pro danou aplikaci v elektrochemii a elektrochemickém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z: A.J.Bard, L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, Wiley, New York, 2000, second edition

D: Rasi Varna, J. R. Selman: Techniques for characterization of electrodes and electrochemical processes, Willey - Interscience Publication, 1990

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Ve výuce použity vybrané materiály získané z doporučené literatury.

Tyto materiály jsou v tištěné formě distribuovány studentům před přednáškami.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1. Elektrochemická instrumentace, elektrochemická nádobka.

2. Faradayické a nefaradayické děje.

3. Techniky založené na řízení potenciálu.

4. Potenciostatické metody.

5. Potenciodynamické metody.

6. Mikroelektrody.

7. Techniky založené na řízení proudu.

8. Polarografie.

9. Coulometrie, objemová elektrolýza.

10. Rozpouštěcí voltametrie.

11. Konvektivní metody - RDE, RRDE.

12. Elektrochemická impedančni spektroskopie.

13. Iontově selektivní elektrody.

14. Základy fotokatalýzy na polovodičích.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Fyzikální chemie

Fyzika

 
VŠCHT Praha