PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metody charakterizace polymerních látek a struktury jejich povrchů - M105036
Anglický název: Characterization Methods for Polymeric Materials and for the Structure of their Surfaces
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Tento předmět je zaměřen v první části na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. V druhé části předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně- chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů, se základy zkušebnictví a normalizace.
Poslední úprava: Cibulková Jana (19.08.2022)
Výstupy studia předmětu

Studenti se budou umět orientovat v základech experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek.

Osvojí si principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materálů.

Seznámí se se základy zkušebnictví a normalizace.

Poslední úprava: Cibulková Jana (19.08.2022)
Literatura

Z:Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M.:Characterization of Porous Solids and Powders:Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publishers,2004

Z:Webb A. P., Orr C., Analytical Methods in Fine Particle technology, Micromeritics, 1997

Z:Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W., Lllewellyn P., Maurin G., Adsorption by Powders and Porous Solid,Elsevier, 2014

Z: Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů, skripta VŠCHT Praha 1988

Z: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (18.08.2022)
Sylabus

1. Experimentální metody charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky.

3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

4. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu.

5. Rozdělení velikosti mezopórů a mikropórů.

6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

7. Chemisorpce, aplikace, modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

8. Těleso elastické a viskózní, viskozita, viskoelasticita, úvod do reologie.

9. Absolutní metody měření viskozity polymerních látek.

10. Smluvní metody měření konzistence polymerů a průběhu jejich síťovacích reakcí.

11. Příprava a kondicionace zkušebních těles, mechanické zkoušky krátkodobé.

12. Mechanické zkoušky dlouhodobé.

13. Dynamické mechanické zkoušky jednorázové a cyklické, dynamická únava.

14. Zkoušky opotřebení, termická analýza polymerů.

Poslední úprava: Cibulková Jana (18.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zkouška kombinovaná (písemná a ústní), zápočet - písemný test+seminární práce

Poslední úprava: Cibulková Jana (18.08.2022)
 
VŠCHT Praha