PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie skla - M107011
Anglický název: Technology of Glass
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Náplní předmětu jsou chemicko-inženýrské a fyzikálně chemické základy tavicího procesu skel zahrnujících chronologicky děje průmyslového procesu a metody přípravy speciálních skel a vrstev na skle.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat jednotlivé dílčí tavicí děje na základě výsledků experimentů, řešení modelů i praktických znalostí a definovat nejdůležitější parametry daného děje.

Navrhnout podmínky pro uskutečnění tavicího procesu na základě znalosti dějů.

Používat znalosti procesu tavení skel při řešení problémů sklářských výrob a laboratorních příprav skel.

Připravit sklo daného složení v laboratorních podmínkách.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.

D: Paul A.: Chemistry of glasses, Chapman and Hall, 1982.

D: Trier W.: Glass furnaces - Design Construction and operation, SGT, Sheffield 1987. ISBN: 0900682205

D: Bartuška M.(Ed.): Vady skla, Práh, Praha 2001. ISBN: 80-7252-043-1D

D: Smrček A. (Ed.): Tavení skla, ČSS, Teplice 2008. ISBN: 978-80-904044-0-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Metody přípravy skelných materiálů

2. Suroviny, homogenizace a příprava sklářské vsázky

3. Tavicí reakce ve sklářském kmeni

4. Pochody rozpouštění částic ve skelné tavenině

5. Rozpustnost plynů ve skelných taveninách

6. Mechanismy odstraňování bublin ze skelných tavenin

7. Oxidačně-redukční stav skel

8. Rozpouštění kapalných nehomogenit ve skelných taveninách

9. Vliv charakteru proudění na tavicí proces skel

10. Odpařování těkavých složek skelných tavenin

11. Koroze žárovzdorných materiálů skelnými taveninami

12. Skla barvená sloučeninami železa a síry

13. Speciální skla

14. Vrstvy na skle

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha