PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bezpečnost chemických výrob - M111001
Anglický název: Chemical Process Safety
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/magisterske/bezpecnost-chemickych-vyrob
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Kurz seznamuje posluchače se strukturou rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek. Poskytuje úvod a orientaci v základních legislativních normách závazných pro jejich zaměstnavatele. Dále je seznamuje s dostupnými zdroji bezpečnostních dat a jejich používáním a probírá jednotlivé základní zdroje rizika v chemickém průmyslu, základní způsoby odhadu těchto rizik a způsoby prevence těchto rizik.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s dostupnými zdoji chemických bezpečnostních dat.
  • orientovat se v platné legislativě prevence závažných havárií.
  • hodnotit bezpečnost a provádět předběžnou analýzu rizika u konkrétních chemických procesů
  • navrhovat optimalizaci provozu zařízení s ohledem na bezpečnost
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

Z: Crowl, D.A., Louvar, J.F., Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications 2. vyd, Prentice Hall 2001. ISBN: 0130181765

D: Horák, J.: Základy automatizovaného řízení výrob, skriptum VŠCHT Praha, bez ISBN.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

nové: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=401

staré: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/magisterske/bezpecnost-chemickych-vyrob

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Základem klasifikace a podmínkou udělení zápočtu je zisk 50% bodů z dvou průběžných testů, nebo ze souhrnného zápočtového testu.

Klasifikace je dále ovlivněna výsledkem ústní zkoušky z následujících tematických okruhů:

1. Struktura rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek

legislativa, zákon o chemických látkách; bezpečnost na pracovišti; havarijní bezpečnost;

2. Rizika plynoucí z chemických výrob

havárie, zákon o prevenci havárií; principy analýzy rizika, analýza rizika předepsaná zákonem; slavné havárie

3. Analýza rizika; příklady typických zdrojů rizika v chemických výrobách

metody analýzy rizika; předběžná a podrobná analýza; zdroje uvolnitelné energie a jejich chování, riziko uvolnění hořlavých a toxických látek

4. Analýza rizika; případová studie

případová studie zásobníku zkapalněného plynu, hledání havarijních scénářů a jejich rozbor

5. Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky

rozdělení toxických látek; modely uvolnění a šíření jedovatých látek; ekologická rizika spojená se zpracováním chemických látek

6. Vznik statického náboje při provozu chemických zařízení

vznik statického náboje při zpracování sypkých látek a kapalin; klasifikace zařízení z hlediska elektrostatických vlastností; klasifikace elektrostatického chování chemických látek, vliv nečistot

7. Vznik statického náboje; případové studie

plnění izolovaného nevodivého zásobníku kapalinou; plnění sila sypkým materiálem

8. Struktura potenciálních nebezpečí spojených s chemickými reakcemi

rizika plynoucí z chybného posouzení vlastností reakčního systému; základní pojmy (adiabatický teplotní ohřev, tepelná setrvačnost); jednoduchá teorie kinetiky vývoje tepla

9. Nebezpečné procesy s exotermními reakcemi

příčiny tepelného výbuchu reaktorů a zásobníků; stabilita a chování reaktoru s exotermní reakcí

10. Řízení chemické reakce

způsoby řízení reaktoru, získávání informací o chemickém procesu; typy řízení; základní typy regulátorů

11. Rizika spojená použitím hořlavých a výbušných látek

struktura rizika; struktura testů nutných pro posouzení rizika; meze výbušnosti; metody zjišťování, interpretace dat; meze výbušnosti jsou funkce, nikoliv konstanty; teorie samovznícení; výbuch oblaku tuhé látky

12. Nebezpečnost hořlavých a výbušných látek; případové studie

výpočet mezí výbušnosti; samovznícení; meze výbušnosti jsou funkce, nikoliv konstanty

13. Registrace úniků a přenosů nebezpečných látek

důvody registrace, legislativa; příklady existujících systémů TRI, PRTR; zákon o odpadech

14. Informační zdroje; zadání témat samostatných studií ke zkoušce

Poslední úprava: Zámostný Petr (11.01.2018)
Sylabus -

1. Struktura rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek

2. Rizika plynoucí z chemických výrob

3. Analýza rizika; příklady typických zdrojů rizika v chemických výrobách

4. Procesy s účastí stlačených plynů a přehřátých kapalin

5. Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky

6. Registrace úniků a přenosů nebezpečných látek

7. Vznik statického náboje při provozu chemických zařízení

8. Struktura potenciálních nebezpečí spojených s chemickými reakcemi

9. Nebezpečné procesy s exotermními reakcemi

10. Řízení chemické reakce

11. Rizika spojená použitím hořlavých a výbušných látek

12. Nebezpečnost hořlavých a výbušných látek - případové studie

13. Informační systémy pro dopravu chemických látek

14. Informační zdroje. Zásady jednání mezi podniky a obyvateli

Poslední úprava: Zámostný Petr (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické Inženýrství I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí získat souhrnně alespoň 50 % bodů v zápočtovém testu a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Zámostný Petr (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha