PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemická kinetika a reaktorové inženýrství - M111003
Anglický název: Chemical kinetics and chemical reactors engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 18 / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N111013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Jsou vysvětleny matematické modely základních typů chemických reaktorů zahrnující ustálené a neustálené látkové a energetické bilance. Studenti jsou seznámeni s metodami hodnocení experimentálních kinetických dat a se simulacemi chemických reaktorů.
Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Formulovat látkové a energetické bilance reagujících soustav.

2. Popsat chování chemických reaktorů na základě matematických modelů.

3. Vysvětlit statické a dynamické chování chemických reaktorů na základě numerického řešení matematických modelů.

4. Interpretovat experimentální kinetická data na základě kinetických modelů.

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Literatura -

Z: J.Horák, J.Pašek, Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL, Praha, 1980, 0460680

Z: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

D: Bernauer B., Fíla V., Bernauer M.: Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT Praha, 2014.

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Studijní opory -

1. Perry's chemical engineering handbook, McGraw-Hill, New York, 1999, 0071154485

2. Matlab software.

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Dva průběžné testy. Zápočtové minimum v každém testu činí 50 bodů. Neúspěšní studenti absolvují náhradní zápočtový test v rozsahu odpovídajícím neúspěšným testům. Zápočtové minimum je opět 50 bodů. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Čapek Pavel (16.02.2018)
Sylabus -

1. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na stechiometrické rovnice

2. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí

3. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí. Role chemické rovnováhy

4. Elementární reakce. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické reakce

5. Kinetické rovnice pro katalytické reakce.

6. Přehled chemických reaktorů, pojem dokonalého promíchávání a pístového toku

7. Zásady bilancování hmoty a entalpie v chemických reaktorech

8. Vsádkový reaktor, matematický model

9. Průtočný reaktor s pístovým tokem, matematický model

10. Průtočný ideálně promíchávaný reaktor a kaskáda reaktorů, matematický model

11. Konstrukce a návrh chemických reaktorů

12. Chování a porovnání výkonu chemických reaktorů

13. Výzkum kinetiky chemických reakcí v laboratorním a poloprovozním měřítku

14. Laboratorní chemické reaktory

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I, Matematika II

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí úspěšně napsat zápočtové testy a následně uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha