PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vícefázové reaktory - M111011
Anglický název: Multiphase Chemical Reactors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N111023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (13.02.2018)
Předmět tematicky rozšiřuje předměty "Chemická kinetika a reaktorové inženýrství" a "Technická katalýza". Předmět je zaměřen na chemické reaktory pro reakce mezi omezeně mísitelnými tekutinami a pro reakce urychlované heterogenními katalyzátory. Pozornost je věnována úloze přenosu hmoty a tepla v reakčních systémech s heterogenními katalyzátory. Mezi probírané typy vícefázových reaktorů patří zejména vsádkové autoklávy, probublávané reaktory, třífázové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru a základní typy bioreaktorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat základní procesy ve vícefázových chemických reaktorech.

Samostatně zpracovat problematiku katalytických procesů spojených s transportem hmoty a tepla.

Navrhnout vícefázové chemické reaktory.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Z: Hanika J.: Vícefázové reaktory, skripta VŠCHT Praha, 2004, 8070802901

D: Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980, 0460680

D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Studijní opory -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Minimálně 2 ze 3 testů, zadaných během semestru, absolvovat s prospěchem minimálně dostatečným a prokázat znalosti látky, charakterizované sylabem, přičemž znalosti označené jako minimální, odpovídají klasifikačnímu stupni "dostatečně". Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

1. Opakování základních pojmů a definic – reakční rychlost a její závislost na koncentraci a teplotě, tři typy ideálních chemických reaktorů

2. Základní typy vícefázových reaktorů

3. Reakční rychlost jako funkce koncentrace a teploty ve vícefázových reakčních soustavách

4. Heterogenní katalyzátory a jejich přenosové vlastnosti

5. Přenosové jevy a fázová rozhraní

6. Reaktory pro systém plyn – kapalina: konstrukce aparátů

7. Reaktory pro systém plyn – kapalina: návrh a modelování

8. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: konstrukce aparátů

9. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: návrh a modelování

10. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: konstrukce aparátů

11. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: návrh a modelování

12. Zkrápěné reaktory: konstrukce aparátů

13. Zkrápěné rektory: návrh a modelování

14. Sběr a zpracování experimentálních dat z laboratorních typů reaktorů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Chemická kinetika a reaktorové inženýrství, Technická katalýza

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 38
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha