PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Farmakologie - M111013
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je v plném rozsahu vyučován jen v ZS.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N111047, N111047A, N111047B
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v principech vzniku, vývoje a hodnocení nových léčiv, včetně základních typů preklinických a klinických studií, včetně popisu metod vyhledávání a vývoje nových léčiv.
  • vyhodnotit obecná farmakokinetická data a vztah koncentrace léků v krvi k terapeutickému efektu
  • aplikovat základní principy farmakodynamiky
  • aplikovat zásady podání a účinku léku, které se řídí racionálním výběrem léku, způsobem užívání, účinností a bezpečností

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

D: Martínková J. a kol.. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing a.s., 2018, 380 s. ISBN: 978-80-247-4157-4

Z: Švihovec J. et al.: Farmakologie, 2018, Grada Publishing a.s., Praha, 1008 s. ISBN: 978-80-247-5558-8.

D: Lincová D., Farghali H. (ed.) Základní a aplikovaná farmakologie, druhé vydání, Praha, Galén, 2011.

Z: LÜLLMANN, H., MOHR, K. a HEIN, L. Barevný atlas farmakologie. Překlad 5. anglického vydání. Grada Publishing a.s., Praha, 2020, 400 s. ISBN 978-80-271-2271-4.

Poslední úprava: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/farmakologie

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Metody výuky

Přednášky budou probíhat on-line na MS Teams (tým: 111-O365-Farmakologie VSCHT 2022/2023) podle rozpisu přednášek vždy ve středy od 8:00 hod.

On-line přednáška na MS Teams bude doplněna studijními e-learningovými materiály v Moodle kurzu Farmakologie (odkaz viz také SIS - "Pro tento předmět jsou dostupné online materiály: E-learningový kurz"). Tyto podklady k přednáškám budou vkládány několik dní před samotnou přednáškou tak, aby se studenti mohli s tématem přednášky seznámit a připravit si otázky pro vyučujícího. Přednášky budeme nahrávat na Teams a současně i sledovat aktivitu studentů, jak na Moodle tak na MS Teams. Výhoda zapojení se do on-line probíhající přednášky spočívá v možnosti dotazování a jisté interakce studentů s přednášejícím.

Pro udělení zápočtu bude nutné napsat zápočtový test (na přednesená témata), který bude spuštěn na Moodle nejdříve dne 19/12/2022 (detaily testování budou upřesněny do konce 7. výukového týdne).

Poslední úprava: Kutinová Canová Nikolina (18.08.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen ústní zkouškou v rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Sylabus -

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro udělení zápočtu bude nutné napsat zápočtový test (na přednesená témata), který bude spuštěn na Moodle (detaily testování budou upřesněny do konce 7. výukového týdne).

Poslední úprava: Kutinová Canová Nikolina (12.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha