PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob - M111014
Anglický název: Engineering of Chemical and Pharmaceutical Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: 64 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studijni-obory/synteza-a-vyroba-leciv/inzenyrstvi-chemicko-farmaceutickych-vyrob
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Patera Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111048
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob je zaměřeno na pochopení jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu, při syntéza API i při výrobě lékových forem. Základem jsou operace, nebo jejich aspekty, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění jednotkovým operacím a principům procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného vlastnostem partikulárních pevných látek, které je nutné, vzhledem k jejich mohutnému vlivu na celou výrobu a návrh lékových forem. Kurs je doplněn rovněž o úvod do řízení technologických procesů a bezpečnost jejich provozu.
Poslední úprava: Zámostný Petr (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat probírané jednotkové operace v chemickém a farmaceutickém průmyslu

Řešit problémy v provozu zařízení používaných při výrobě pevných lékových forem

Navrhnout optimální postupy pro přenos technologie z laboratorního do provozního měřítka

Poslední úprava: Zámostný Petr (11.01.2018)
Literatura -

Z: Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833

Z: Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980

D: Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250

D: Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955

D: Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=407

Poslední úprava: Zámostný Petr (12.09.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet je udělován na základě dosažení 50% bodů ze zápočtového testu

Zkouška je ústní . Okruhy ke zkoušce:

• Charakteristika sypkých hmot a partikulárních systémů – velikost a tvar částice, distribuce velikosti, střední velikost, metody měření, aplikace

• Základy mechaniky partikulárních látek – mechanické napětí, tření, dvouosý stav napjatosti v partikulární látce, tok partikulární látky, metody měření tokových vlastností

• Doprava a skladování partikulárních látek – gravitační tok partikulární látky, vyprazdňování zásobníku, podmínky toku a určení režimu toku v zásobníku

• Úprava velikosti částic, rozmělňování – zákonitosti fragmentace částic, energetické nároky rozmělňování, základy populačních bilancí

• Aglomerace částic, vlhká granulace – mechanismus spojování částic kapalinovými můstky, nukleace, koalescence, požadavky a optimalizace procesu

• Zvětšování měřítka aglomeračních procesů – Buckinghamův teorém a jeho aplikace na granulační procesy

• Kompaktace, extruze, sféronizace – základy fyziky kompaktace partikulární látky, parametry procesu válcové kompaktace a jejich dopad na vlastnosti produktu, popis činnosti extrudérů a sféronizérů

• Lisování tablet – zařízení pro lisování tablet, stav napjatosti v lisovací matrici, stlačitelnost, kompaktovatelnost, popis lisovacími rovnicemi, řešení problémů lisování tablet

• Mísení a segregace partikulárních látek – způsob vyjádření uniformity směsí, typy mísičů, mechanismus mísení a segregace, kinetický popis mísení

• Systémy s interakcí partikulárních látek a kapalin – interakce tekutiny s ložem partikulární látky, tlaková ztráta, aplikace na příkladu filtrace

• Aplikovaná reakční kinetika – rychlost reakce, rychlostní konstanta, rozsah reakce, konverze, výtěžek, selektivita, základní systémy reakcí a bilancování reakčních sítí, průběh koncentrace reakčních složek

• Reakční kinetika v biotechnologických systémech – rovnice růstu, enzymatická katalýza

• Chemické reaktory a bioreaktory – základní typy chemických reaktorů, bilance vsádkového, průtočného a polokontinuálního reaktoru, sdílení hmoty ve fermentačních systémech

• Měření, regulace a bezpečnost v chemických a farmaceutických procesech – model senzoru, základní regulační obvody

Poslední úprava: Zámostný Petr (12.09.2019)
Sylabus -

1. Charakteristika sypkých hmot a partikulárních systémů

2. Základy mechaniky partikulárních látek

3. Doprava a skladování partikulárních látek

4. Úprava velikosti částic, rozmělňování

5. Aglomerace částic, vlhká granulace

6. Zvětšování měřítka aglomeračních procesů

7. Kompaktace, extruze, sféronizace

8. Lisování tablet

9. Mísení a segregace partikulárních látek

10. Systémy s interakcí partikulárních látek a kapalin

11. Aplikovaná reakční kinetika

12. Reakční kinetika v biotechnologických systémech

13. Chemické reaktory a bioreaktory

14. Měření, regulace a bezpečnost v chemických a farmaceutických procesech

Poslední úprava: Zámostný Petr (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí napsat zápočtový test na alespoň 50 % bodů a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Zámostný Petr (12.09.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha