PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemická kinetika a přenosové jevy ve farmaceutických aplikacích - M111017
Anglický název: Chemical kinetics and transport phenomena in pharmaceutical applications
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět tematicky rozšiřuje předmět "Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob". Předmět je zaměřen na chemickou kinetiku, bilance hmoty v ideálních typech chemických reaktorů a zpracování experimentálních kinetických dat z homogenních a vybraných heterogenních reakčních systémů. Dále je pozornost věnována přenosovým jevům v tekutinách na fázových rozhraních. Kromě přenosu hmoty je též v omezené míře probírán přenos tepla a vzájemný vliv těchto jevů. Do záběru předmětu jsou též zahrnuty pórovité látky a kapilární jevy.
Poslední úprava: Čapek Pavel (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Formulovat kinetické rovnice podle předpokládaného mechanismu chemických reakcí a zpracovat kinetická data z ideálních typů chemických reaktorů.

2. Orientovat se v problematice fyzikálních a chemických procesů spojených s transportem hmoty a tepla a s farmaceutickými aplikacemi.

3. Kvalifikovaně odhadnout tok hmoty a tepla přes fázová rozhraní a membrány.

Poslední úprava: Čapek Pavel (29.07.2020)
Literatura -

Z: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Z: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

Z: J. Dressman, J. Kraemer: Pharmaceutical Dissolution Testing, Taylor & Francis Group, New York (2005), 824754679.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

Poslední úprava: Čapek Pavel (29.07.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Čapek Pavel (16.02.2018)
Sylabus -

1. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na stechiometrické rovnice

2. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí

3. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí. Role chemické rovnováhy

4. Elementární reakce. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické reakce

5. Kinetické rovnice pro katalytické reakce.

6. Určování kinetických rovnic a experimenty v laboratorních typech reaktorů

7. Fázová rozhraní: Pórovité látky a kapilární jevy

8. Mechanismy transportu hmoty a tepla

9. Transport hmoty a tepla přes fázové rozhraní

10. Transport hmoty polopropustnou přepážkou (membránou)

11. Určování koeficientů přenosu hmoty a tepla

12. Vzájemný vliv transportu hmoty a tepla a chemické reakce

13. Perkolační jevy a dvoufázový tok nemísitelných tekutin pórovitými látkami

14. Případové studie

Poslední úprava: Čapek Pavel (16.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství, Fyzikální chemie, Matematika, Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student musí úspěšně napsat tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Následně musí uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha