PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Termodynamika a kinetika farmaceutických systémů - M111021
Anglický název: Thermodynamics and kinetics of pharmaceutical systems
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět pokrývá základní aspekty fyzikální chemie, které se uplatňují při výzkumu a výrobě léčiv, a dále prohlubuje znalosti stavového chování a termodynamických vlastností čistých kapalných a pevných látek, termodynamického popisu kondenzovaných roztoků, fázové a chemické rovnováhy v heterogenních systémech, fyzikální chemie povrchů a fázových rozhraní a makrokinetického popisu fázových přeměn a chemických reakcí. Rovněž je zařazena část věnovaná vlivu velikosti a tvaru nanostrukturovaných materiálů na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, což je jeden z moderních trendů posledních let ve vývoji léčiv. Obsahem je předmět orientován především na farmaceuticky významné látky a systémy a procesy běžně užívané při výrobě léčiv.
Poslední úprava: Školáková Tereza (03.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vysvětlit a odvodit základní termodynamické vztahy.

Interpretovat fázové diagramy různých soustav.

Chápat principy fázových přeměn.

Řešit problémy spojené s procesy a ději na fázových rozhraních.

Poslední úprava: Školáková Tereza (03.05.2022)
Literatura -

1. Connors, K. A., Mecozzi, S. (2010). Thermodynamics of pharmaceutical systems: An introduction to theory and applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-56751-7

2. Leitner, J., Sedmidubský, D., Voňka, P. (2019) Termodynamika materiálů (skripta VŠCHT), 2. vydání, VŠCHT Praha. ISBN: 978-80-7592-045-4

3. Otto, D. P., de Villiers, M. M. (2009). Physicochemical principles of nanosized drug delivery systems. In Nanotechnology in drug delivery (pp. 3-33). Springer, New York, NY. ISBN: 978-0-387-77668-2

Poslední úprava: Školáková Tereza (03.05.2022)
Sylabus -

1. Základní pojmy a principy termodynamiky

2. Struktura a vazba v pevných látkách

3. Stavové chování kapalných a pevných látek

4. Termodynamické funkce čistých kapalných a pevných látek

5. Podmínky termodynamické rovnováhy

6. Fázové přeměny a fázové rovnováhy v jednosložkových systémech

7. Chemické přeměny za účasti čistých kapalných a pevných látek

8. Termodynamický popis roztoků

9. Fázové a chemické rovnováhy za účasti kapalných a pevných roztoků

10. Porozita pevných látek

11. Povrchy a fázová rozhraní

12. Kinetika chemických a fázových přeměn

13. Vliv velikosti a tvaru částic na vlastnosti pevných látek

14. Heterogenní disperze

Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2022)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Školáková Tereza (03.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu za vyřešení příkladů v rámci výpočetní části.

Úspěšné vyřešení zkouškového testu (získání alespoň 40 %) a složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Školáková Tereza (03.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha