PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bezpečnost chemických výrob a bezpečnostní inženýrství - M111023
Anglický název: Chemical Process Safety and Safety Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (17.08.2022)

Z: Crowl D.A., Louvar J.F., Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications 2. vyd, Prentice Hall 2001. ISBN: 0130181765

D: Horák J., Základy automatizovaného řízení výrob, skriptum VŠCHT Praha, bez ISBN.

D: Sanders R.E., Chemical Process Safety : Learning from Case Histories, Elsevier Science & Technology, 2015. ISBN: 9780128016671 (e-book, NTK)

Sylabus
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (17.08.2022)

1. Úvod do bezpečnostního inženýrství, podstata BOZP a požární ochrany.

2. Nakládání s chemickými látkami, klasifikace, značení, transport, informační zdroje.

3. Prevence závažných havárií, rizika spojeného s výrobou a používáním chemických látek, rozbory závažných havárií v chemickém průmyslu, které ovlivnily náhled na průmyslovou bezpečnost.

4. Rizika plynoucí z chemických výrob, příklady typických zdrojů rizika v chemických výrobách.

5. Základní metody hodnocení rizik, příklady předběžného hodnocení rizika: metoda Dow Fire and Explosion Index, HAZOP.

6. Kvantitativní hodnocení rizika Fault Tree Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).

7. Probabilistický pohled na spolehlivost výrobního zařízení, zjevné a skryté poruchy, servisní intervaly.

8. Nebezpečí a prevence u chemických reaktorů a exotermických procesů.

9. Procesy se stlačenými plyny a přehřátými kapalinami.

10. Rizika spojená použitím hořlavých a výbušných látek.

11. Únik látek ze zásobníků – rychlost/doba výtoku kapalin a plynů, šíření škodlivých plynů v atmosféře.

12. Jedovaté a ekologicky nebezpečné látky.

13. Měření a regulace s ohledem na bezpečnost výroby.

14. Vliv lidského činitele na průmyslovou bezpečnost.

 
VŠCHT Praha