PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Aplikovaná reologie polymerů - M112001
Anglický název: Applied Rheology of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N112007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (11.01.2018)
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů o tokovém chování tavenin polymerních materiálů a seznámit je s možnostmi využití výpočetní techniky při řešení tokových problémů při zpracování polymerů. Předmět navazuje na předměty “Fyzika polymerů“, „Metody charakterizace polymerních látek“ a slouží jako nadstavba a teoretický základ předmětu „Technologie zpracování polymerních materiálů“ (B112004).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Vyhodnotit základní reologické požadavky na polymerní materiál pro danou technologii.

Optimalizovat zpracovatelský proces či konstrukci výrobku.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Z: Meissner B., Kuta A.: Studijní podklady k předmětu Aplikovaná reologie. VŠCHT Praha 1993.

Z: Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/ALFA, Praha 1989.

D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3

D: Malkin A.Ya., Isayev A.I.: Rheology. Chemtec Publishing, Toronto 2006. ISBN: 1-895198-33-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Zápočet bude udělen při úspěšném vyřešení zadaného projektu. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

1. Rovnice kontinuity, zachování hybnosti.

2. Řešení jednoduchých situací smykového toku.

3. Elongační tok.

4. Lubrikační aproximace, tok polymerní taveniny mezi otáčejícími se válci.

5. Neustálený tok, poruchy toku.

6. Rovnice zachování energie, rozložení: smykové napětí - smyková rychlost - teplota.

7. Viskozimetrie nenewtonských kapalin.

8. Reologické chování vybraných polymerů.

9. Reologický pohled na míchání.

10. Tok polymerní taveniny ve vytlačovacím stroji.

11. Principy matematického modelování.

12. Vstřikování.

13. Tvarování vyfukováním.

14. Technika koextruze, kovstřikování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Jsou požadovány znalosti v rozsahu základních kurzů Matematiky, Fyziky a Chemického inženýrství.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Fyzika, Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha