PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Speciální polymery pro soudobé aplikace - M112005
Anglický název: Special polymers for modern applications
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sokolohorskyj Anatolij Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112011
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Jsou přednášeny metody přípravy, závislosti vlastností na struktuře a aplikační možnosti speciálních polymerů (viz sylaby předmětu). Návaznost na předmět Makromolekulární chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Formulovat požadavky na strukturu (chemické složení, morfologii) vybraných podskupin speciálních polymerů pro přiblížení se požadovaným vlastnostem

Navrhnout instrumentální metodiku pro charakterizaci vybraných podskupin speciálních polymerů a provést základní interpretaci získaných dat

Navrhnout postup zpracování vybraných podskupin speciálních polymerů s ohledem na zamýšlenou aplikaci

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Z: Mleziva J.,Šňupárek J., Polymery, Sobotáles, 2000

D:Membránové procesy (Palatý Z., ed., Vysoká škola chemicko-technologická, Praha,2012,9788070808085

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Průběžná kontrola studia: dva písemné testy během semestru (každý 0-100 bodů), výsledek bude zohledněn při zkoušce. Zkouška písemná (0-100 bodů), při dosažení 74 a méně bodů je nutno zkoušku vykonat znovu. K vlastní zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 2 písemných testů

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Konfrontace vlastností polymerů s anorganickými materiály. Důvody vývoje speciálních polymerů.

2. Řízení vlastností polymerů s vysokými užitnými vlastnostmi prostřednictvím jejich struktury. Dendrimery, vysoce větvené polymery.

3. Metodiky zkoumání a testování speciálních polymerů.

4. Termicky odolné polymery. Příprava, vlastnosti, využití.

5. Polymery se strukturou kapalných krystalů. Příprava, vlastnosti, využití. Mechanické charakteristiky.

6. Kompozitní materiály. Nanokompozity.

7. Vodivé polymery. Elektrovodivost. Luminiscence. Příprava, vlastnosti, využití.

8. Polymery jako dielektrika. Polymery s nízkou hodnotou relativní permitivity. Příprava, vlastnosti. Využití v (mikro)elektronice a elektrotechnice.

9. Interakce polymerů se zářením. Polymerní rezisty. Aplikace.

10. Vytváření polymerních vrstev o různé geometrii. Langmuir-Blodgett technika. Využití v praxi.

11. Polymery pro záznam a přenos informace. Polymery pro nelineární optiku.

12. Polymery pro separační technologie. Palivové články.

13. Inteligentní polymerní materiály. Předpokládané principy chování, potenciální využití.

14. Finanční a ekologické aspekty spojené s přípravou a užíváním speciálních polymerů. Informační zdroje o speciálních polymerech a práce s nimi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Makromolekulární chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (15.02.2018)

splnění požadavků

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha