PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I - M112009
Anglický název: Selected Chapters from Chemistry and Technology of Polymers I
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se přednáší pouze v lichých letech. Tři moduly po 8h: 1. Moderní metody charakterizace polymerů (prof. Merna) Přehled vybraných pokročilých metod charakterizace polymerů a jejich principů. Separační techniky (FFF,LCCC,SEC s vícenásobnou detekcí, TREF, CRYSTAF), spektroskopické techniky (MALDI, ss-NMR). 2. Chemie organokovových sloučenin a katalýza při syntéze polymerů (dr. Gonsales) Úvod do chemie organokovových sloučenin: struktura a vaznost, typy reakcí organokovových komplexů, organokovy v katalýze, polymerizace olefinů. 3.Biodegradovatelné polymery (dr. Vránová) Základní definice, mechanismy a hodnocení biodegradace polymerů, ekotoxicita, vlastnosti, využití a degradace vybraných polymerů (polyhydroxyalkanoáty, poly(L-mléčná kyselina), alifaticko-aromatické polyestery, polyesteramidy). Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru. V posledním týdnu semestru souhrnný test ze všech modulů.
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zvolit vhodnou metodu charakterizace polymerů;

využít organokovové sloučeniny při syntéze polymerů;

posoudit biodegradovatelnost polymerů.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Literatura -

Z: Modern Techniques for Polymer Characterisation, Pethrick R.A., Dawkins J.V., John Wiley and Sons, 1999; ISBN 0-471-96097-7

Z: Handbook of biodegradable polymers, Abraham J.Domb, Joseph Kost, David M.Wiseman, Harwood Academic Press, 1997; ISBN 90-5702-153-6

Z: Organotransition Metal Chemistry - from Bonding to Catalysis, John Hartwig, University Science Books, 2010; ISBN 9781891389535

D: Biodegradable polymers for industrial applications, CRC Press, Edited by Ray Smith, 2005.ISBN: 0-8493-3466-7

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Studijní opory -

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

Moderní metody charakterizace polymerů (prof. Merna)

1. Pokročilá SEC polymerů

2. Interakční chromatografie (LCCC, SGIC, TGIC)

3. Frakcionační metody (FFF, TREF, CRYSTAF)

4. Hmotnostní spektroskopie polymerů (ESI, MALDI), NMR polymerů

Chemie organokovových sloučenin a katalýza při syntéze polymerů (dr. Gonsales)

1. Úvod do chemie organokovových sloučenin: struktura a vaznost

2. typy reakcí organokovových komplexů

3. organokovy v katalýze

4. polymerizace olefinů

Biodegradovatelné polymery (dr. Vránová)

1. Degradace polymerů, biodegradace, faktory ovlivňující degradaci, testy biodegradace, hodnocení biodegradace, testy ekotoxicky

2. Biodegradovatelné polymery z obnovitelných zdrojů

3. Biodegradovatelné polymery na petrochemické bázi

4. Využití biodegradovatelných polymerů

Souhrnný test ze všech modulů

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Vstupní požadavky

Jsou vyžadovány základní znalosti makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Získání nejméně 50% bodů z písemného zkouškového testu zahrnující otázky ze všech modulů.

Poslední úprava: Merna Jan (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha