PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř specializace - makromolekulární chemie - M112015
Anglický název: Specialized laboratory - macromolecular chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní Laboratoře specializace - makromolekulární chemie je příprava polymerů radikálovým, iontovým či polykondenzačním mechanismem, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů a osvojení základních metod identifikace polymerních vzorků.
Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

samostatně připravit polymery různými technikami

charakterizovat připravené polymery

vyhodnotit kinetiku polymeračních reakcí

identifikovat základní typy polymerů

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Literatura -

Brožek J. a kolektiv: Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2016; ISBN 978-80-7080-945-7

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na https://pol.vscht.cz/)

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Před absolvováním laboratorní práce bude student písemně nebo ústně přezkoušen. Po prokázání znalostí (min. 50%) bude student připuštěn k vlastní laboratorní práci.

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Sylabus -

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

0. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení

1. Aniontová polymerizace

2. Kopolymerizace styrenu s maleinanhydridem

3. Koordinanční polymerizace alkenů

4. Řízená polymerizace styrenu

5. Kinetika polyesterifikační reakce

6. Stanovení viskozitně prům. mol. hmot.

7. Identifikace polymerů

8. Vícefázové houževnaté kompozity

9. Fyzikální vlastnosti silikonové pryže

10. Vytlačování směsí přírodního kaučuku

11. Zpracování latexu přírodního kaučuku máčením

12. Měkčené směsi polyvinylchloridu

13. Tepelná a světelná stabilita polyvinylchloridu

14. Zhodnocení odpadní pryže

Shrnutí, test

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (14.09.2023)
Vstupní požadavky -

Zkouška z předmětu Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací a úspěšné absolvování závěrečného souhrnného testu (min. 50%).

Poslední úprava: Vránová Lenka (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha