PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biomateriály - M126001
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126001
Anotace -
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek - https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy

https://www.wiley.com/en-cz/Polymers+for+Biomedicine%3A+Synthesis%2C+Characterization%2C+and+Applications-p-9781118967881

http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.5b00589

Poslední úprava: Švorčík Václav (11.01.2018)
Studijní opory -

https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/biomaterialy

Poslední úprava: Švorčík Václav (20.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia je provedena zkouškovou písemkou.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou (20. září)

Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D., Anatomický ústav, 1.LF UK.

2. Tkáňové inženýrství (27. září)

Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D., Anatomický ústav, 1.LF UK

3. Interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami (4. října)

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

4. Promoce (11. října)

5. Bioinertní keramické materiály (18. října)

doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc., Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

6. Kovy v biomateriálové oblasti (25. října)

doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha

7. Transport léčiv na polymerních nosičích (1. listopadu)

RNDr. Tomáš Etrych, PhD., DSc., Ústav makromolekulární chemie, AV ČR

8. Bioaktivní keramika a rozhraní kostní tkáň – implantát (8. listopadu)

Ing. Jakub Strnad, Ph.D., Lasak s.r.o.

9. Substráty pro tkáňové inženýrství – od teorie k praxi (15. listopadu)

Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

10. Výuka dle pátečního rozvrhu (22. listopadu)

11. Biokompatibilita, cytokompatibilita, antibakteriální vlastnosti (29. listopadu)

Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

12. Polymerní materiály pro tkáňové inženýrství a další aplikace (6. prosince)

Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

13. Biomateriály – „výrobky na míru“, úprava klíčových vlastností (13. prosince)

Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

14. Biomateriály - tenké vrstvy, nanočástice (20. prosince)

Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Poslední úprava: Slepičková Kasálková Nikola (15.09.2023)
Vstupní požadavky

Organická chemie I, anorganická chemie I, fyzika I, úvod dostudia materiálů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Organic chemistry I, Inorganic chemistry I, Physics I

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Dosažení minimálně 60 % bodů ze zkušebního testu.

Poslední úprava: Švorčík Václav (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha