PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nanostruktury pro elektroniku a optoelektroniku - M126009
Anglický název: Nanostructures for electronics and optoelectronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126032
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti aplikace nanomateriálů a nanostruktur v elektronice a optoelektronice. Po nezbytném úvodu týkajícím se vlastností základních elektronických a optoelektronických prvků budou studenti seznámeni s přehledem základních technologických operací využívaných v mikroelektronice a s aplikací tranzistorů v moderní mikroelektronice. Další náplň předmětu bude zaměřena na problematiku redukce rozměrů struktur, speciální tranzistory a na tzv postkřemíkovou elektroniku. Závěrem budou studenti seznámeni s přehledem paměťových médií a se základy spintroniky.
Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických struktur (PN přechod, bipolární tranzistor, MOS FET tranzistor) optoelektronických struktur (fotodioda, laser, optické vlákno).

Přehled základních materiálů využívaných v mikroelektronice a technologie přípravy nanostruktur.

Problematiku zmenšování struktur mikroelektroniky, struktury moderních tranzistorů a materiálové základy postkřemíkové mikroelektroniky.

Principy a konstrukci moderních paměťových médií, základní principy spintroniky.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Literatura -

R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices. WILEY-VCH Verlag 2005,ISBN 3-527-40363-9

P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT, Praha 1989.

P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT, Praha 1989, ISBN 80-7080-021-6.

J. Voves: Kvantové elektronické struktury. Skriptum ČVUT, Praha 1995, ISBN 80-01-01350-2

P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005, ISBN 978-0-471-21573-8

S. Luryi, J.M. Yu, A. Zaslavsky: Future trends in microelectronics, John Wiley and Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-470-08146-4

S.M. Sze, K.Ng.Kwok: Physics of Semiconductor Devices, Wiley-Interscience, New York 2006, ISBN 978-0-470-6830-4

M. Frohn, W. Oberthur, H. J. Siedler, M. Wiemer, P. Zastrow, ELEKTRONIKA - Polovodičové součástky a základní zapojení, BEN, 1. vydání, Praha 2009.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Studijní opory -

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/prednasky-cleny-odborne/tomas.jungwirth_1209.pdf

http://www.roznovskastredni.cz/dwnl/pel2005/05/musil.pdf

https://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/special-issues

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48933-9_35

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Sylabus -

1. Základy fyziky polovodičů.

2. Vybrané materiály používané v elektronice.

3. Nekřemíkové elektronické prvky a struktury.

4. Princip PN a Schottkyho přechodu.

5. MIS struktura, MOSFET tranzistor, tranzistorový jev, bipolární tranzistor.

6. Aplikace tranzistorů v mikroelektronice

7. Polovodičové součástky pro velmi vysoké kmitočty.

8. Technologie přípravy polovodičových struktur.

9. Integrace a miniaturizace elektronických struktur.

10. Základy optiky, základní optoelektronické prvky.

11. Fotoelektrický jev, aktivní optoelektronické prvky.

12. Pasivní optoelektronické prvky a optoelektronické struktury.

13. Technologie paměťových prvků.

14. Výpočetní technologie.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (26.01.2023)
Studijní prerekvizity -

B126003 Úvod do elektroniky

B126004 Základy nanomateriálů

M108001 Chemie a fyzika pevných látek nebo B108002 Úvod do studia materiálů

M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Řezníčková Alena (03.01.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 126 / 140
 
VŠCHT Praha