PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Stavebně historický průzkum - M148007
Anglický název: Constructional Historical Research
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pešta Jan Ing. arch.
Záměnnost : N148056
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Předmět formou přednášek seznamuje studenty s komplexní problematikou stavebněhistorického průzkumu (SHP). Získají přehled o různých stupních SHP, jejich uplatnění v praxi. Velký důraz je kladen na seznámení s různými metodami poznání historické stavby (archívní a terénní průzkum, typologie, uměleckohistorický pohled).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět vyhodnotit stavební historii a památkovou hodnotu jednoduché historické architektury. Získají přehled o různých stupních SHP a základní orientaci v typologii historických staveb

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z:Durdík T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha

Z:Macek P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Metodika NPÚ Praha.

Z:Razím V. a kol., 2011: Zkoumání historických staveb.

Z:Škabrada J., 1999: Lidové stavby (architektura českého venkova). Praha.

Z:Poche E. a kol., 1977-1982: Umělecké památky Čech I. - IV. Praha.

Z:Vlček P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.

D:Ebel M. - Škabrada J., 1996: Původní plánová dokumentace lidové architektury. (Materiály k dějinám architektury I.). Skripta ČVUT, Praha.

D:Frolec V. - Vařeka J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha.

D:Kolektiv, 2002 - 2003: Technické památky Čech, Moravy a Slezska I. - IV.. Praha.

D:Líbal D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.

D:Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

D:Menclová D., 1972: České hrady I. a II.. Praha.

D:Merhautová, 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

D:Pešta, J., 2003-2011: Encyklopedie českých vesnic I. až V. Praha.

D:Radová M. - Škabrada J., 1992: Románské stavitelství, skripta ČVUT, str. 98 - 99 a další. Praha.

D:Radová-Štiková M. - Škabrada J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, skripta ČVUT, Praha.

D:Vlček P. - Sommer P. - Foltýn D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

D:sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP

D:časopis Zprávy památkové péče

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u přednášejícího.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

písemná (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek)

· v případě nejasného výsledku ústní pohovor

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1. Úvod do SHP, vývoj průzkumů a poznání památek, provázanost SHP na další vědní obory

2. Členění průzkumů podle podrobnosti zpracování, metodika SHP

3. Základ dokumentace historických objektů, měření, metody terénního průzkumu

4. Archívní prameny, historické stavební plány jako podklad poznání historického objektu

5. Uměleckohistorický pohled I.

6. Uměleckohistorický pohled II.

7. Typologický pohled na stavební památku; základy historické typologie I.

8. Základy historické typologie II. - feudální stavby

9. Základy historické typologie III. - sakrální stavby

10. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu

11. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu

12. Zvláštnosti průzkumů specifických druhů staveb (torzální architektura, lidová architektura, industriální stavby, moderní architektura; pasportizace)

13. vyhodnocení SHP

14. vyhodnocení SHP

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Písemný (test) se zaměřením na jednotlivé okruhy stavebních konstrukcí (14 otázek).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha