PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II - M148010
Anglický název: Laboratory of conservation technology II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N148064
Anotace -
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět speciální laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů (dle zaměření studenta) a budou umět samostatně pracovat na zadaném projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u jednotlivých vyučujících.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Metody výuky -

Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností, schopnosti vyhledávání a propojení informací, k zdokonalování se v samostatné práci a ve vyhodnocování získaných výsledků. Z části může být Laboratorní projekt II využit i jako přípravná fáze pro zpracování vlastní diplomové práce, např. urychlené stárnutí papíru, expozice kovů v modelovém korozním prostředí, hodnocení mikrostruktury historické keramiky, studium vlastnosti skelných materiálů.

Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření (stavební materiály, sklo a keramika, kovové materiály, organické materiály).

Náplní laboratoního projektu II může být:

• zpracování technologického návrhu pro konzervování či restaurování objektů kulturního dědictví (sbírkového předmětu, archeologického nálezu, stavební památky apod.) včetně potřebného průzkumu daného objektu. Předpokládá se rovněž experimentální ověření některých částí návrhu, případně vybraných vlastností navrhovaných materiálů či postupů (stability apod.),

• studium a aplikace metod a prostředků konzervace materiálů s využitím analytických metod při průzkumu památek.

Předmět je zakončen seminářem všech studentů během nějž prezentují výsledky své práce práce před pracovníky výše uvedených ústavů a jsou ověřovány jejich znalosti během diskuse.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt technologie konzervování-restaurování I

Poslední úprava: Kučerová Irena (05.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce,student musí odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu min cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezantovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci. Student bude hodnocen nas základě přístupu k práci, zpracování výsledků a kvality předložené zpávy, prezentace výsledků a diskuse k práci.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha