PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Konzervování archivních a knihovních fondů - M148012
Anglický název: Conservation of archival and library collections
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N148066
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Předmět seznamuje posluchače se základy konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy. Posluchač je seznámen s fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsoby výroby, mechanismy poškození, metodami konzervování a restaurování jednotlivých materiálů, které tvoří archivní fondy (papír, useň, pergamen, vosk, fotografické materiály). Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o tyto fondy (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování, výstavba účelových archivních budov).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět:

  • základní informace o materiálech archivních dokumentů, jejich vlastnostech a metodách stanovení
  • metody jejich konzervace a restaurování
  • základey preventivní konzervace
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002

Z: Hnětkovský V. a kol.: Papírenská příručka. SNTL, Praha 1983.

D: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.

Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. Alfa, Bratislava 1989.

D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.

D: Souček M.: Zkoušení papíru. SNTL, Praha 1977.

Z: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.

D: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.

Studijní opory -
Poslední úprava: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. (22.02.2018)

Materiály jsou k dispozici u vyučujícího.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Písemná zkouška (60 min.)

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1 Historie konzervování a restaurování archivních a knihovních fondů v českých zemích

2. Základy chemie celulózy, hemicelulóz a ligninu

3. Stručná historie výroby papíru

4. Výroba buničin (nátronový, sulfátový a sulfitový delignifikací proces)

5. Ruční a strojová výroba papíru

6. Mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru a metody jejich stanovení

7. Mechanismy poškození papíru (hydrolýza, oxidace, fotolýza a fotooxidace, síťování)

8. Metody konzervování papíru (dezinfekce, čištění, odkyselování, zpevňování)

9. Výroba, vlastnost, mechanismy poškození a konzervování vazebních usní a pergamenů a pergamenových listiny

10. Funkce, historie a materiály pečetí a bul, metody jejich konzervace, etika restaurování

11. Přehled záznamových prostředků - tuše, želozogalové inkousty, novodobé záznamové prostředky, mechanismy poškození záznamových prostředků a

12. Základy konzervace fotografických materiálů

13. Preventivní péče o archivní fondy

14. Požadavky na restaurátorský protokol

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou (60 minutovým testem). Podmínkou pro získání známky je úspěšné absolvování tohoto testu.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha