PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt programu SVL I - M150008
Anglický název: Laboratory Project of Programm SVL I
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace
Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipována pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma.Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně ji ve formě posteru může obhajovat v rámci SVK.
Poslední úprava: Rada Miroslav (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Poslední úprava: Rada Miroslav (15.02.2018)
Literatura -

Z: Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

D: On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Studijní opory

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Poslední úprava: Rada Miroslav (15.02.2018)
Sylabus

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Sepsání semestrální práce

Poslední úprava: Rada Miroslav (15.02.2018)
Studijní prerekvizity

Ne

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Minimálně 90% účast a odevzdání protokolů z individuálních projektů.

Poslední úprava: Rada Miroslav (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha