PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie ropy II - M215002
Anglický název: Petroleum Technology II
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubička David Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N215009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s chemismem dalších rafinérských procesů a to katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Probírány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, reakční podmínky, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Další část je věnována jednotlivým ropným produktům, jejich vlastnostem a využití. Studenti jsou seznámeni také s problematikou biopaliv a dalších alternativních paliv. Je uveden význam této problematiky, výroba biopaliv, jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou znát:

Procesy hydrogenační rafinace jednotlivých ropných produktů.

Chemismus katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Principy těchto technologií, jejich ekologické aspekty a vývojové trendy, používané katalyzátory a vyráběné produkty.

Vlastnosti jednotlivých vyráběných ropných produktů a jejich využití. Problematiku biopaliv a dalších alternativních paliv a jejich využití jako pohonných hmot v dopravě.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip, Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Šebor G.: Technologie ropy II, elektronické interní učební texty

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Hydrogenační rafinace jednotlivých ropných produktů, procesy-dokončení

2. Katalytické reformování, význam, chemismus, katalyzátory, typy procesů, charakteristika reformátu

3. Izomerace lehkého benzinu, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktu

4. Výroba benzinových komponent alkylací a polymerací, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktů

5. Zpracování plynných frakcí, dělení, využití, izolace kyselých plynů a výroba síry

6. Automobilové benziny, požadavky na kvalitu automobilových benzinů, biosložky v motorových palivech, základní pojmy

7. Bioethanol, biobutanol a ethery, jejich výroba a využití v automobilových benzinech

8. Výroba leteckých paliv a motorové nafty, požadavky na jejich kvalitu, výroba bionafty resterifikací rostlinných olejů, její vlastnosti a využití

9. Výroba syntetické bionafty hydrodeoxygenací rostlinných olejů, FT syntéza, využití dimethyletheru jako pohonné hmoty, plynná paliva

10. Výroba minerálních olejů, klasická a hydrogenační rafinace vakuových destilátů, porovnání obou variant

11. Odparafinování a odasfaltování vakuových destilátů,

12. Přísady do mazacích olejů klasifikace mazacích olejů a použití

13. Plastická maziva, výroba, vlastnosti a použití, topné oleje, výroba, vlastnosti a použití

14. Výroba asfaltů, typy asfaltů, jejich vlastnosti a použití

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Technologie ropy I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Student musí úspěšně napsat 2 průběžné a poté závěrečný zkouškový test. Z každého testu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části. Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha