PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Speciální analýza paliv - M215004
Anglický název: Special Analysis of Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět rozšiřuje znalosti o teoretických principech a zejména praktické aplikaci vybraných separačních, spektroskopických a elektrochemických analytických metod, které jsou použitelné pro charakterizaci konvenčních a alternativních paliv. Kurz je rozdělen do dvou základních bloků. V rámci prvního bloku budou probrány jednotlivé analytické (separační, spektroskopické a elektrochemické) metody analýzy paliv. Důraz bude kladen na rozšíření teoretických a praktických znalostí o různých analytických metodách získaných v předchozích letech studia. Druhý blok bude zaměřen na aplikaci vybraných analytických technik při analýze konvenčních a alternativních paliv. Po absolvování předmětu se studenti budou snadno orientovat v problematice analýzy konvenčních a alternativních paliv. Detailně porozumí principům jednotlivých analytických metod, rozdílům mezi nimi, jejich praktickým aplikacím a budou umět zvolit vhodnou analytickou metodu pro zamýšlenou aplikaci.
Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Literatura

Z: James G. Speight: Handbook of Petroleum Product Analysis; A John Wiley & Sons Inc., Hoboken (New Jersey) USA, 2002. ISBN: 0-471-20346-7.

D: J. Mostecký, S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analýza uhlovodíkových surovin; STNL/ALFA: Praha, 1984.

D: V. Šešulka: Analýza paliv; SNTL: Bratislava, 1970.

Poslední úprava: Staš Martin (08.05.2024)
Studijní opory

M. Staš a kol. Analýza paliv - studijní text, 2023 (dostupné přes e-learning).

M. Staš a kol. Speciální analýza paliv - výukové prezentace (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (02.05.2024)
Sylabus

1. Úvod - rozdělení analytických metod, kvalitativní a kvantitativní analýza.

2. Separační metody v analýze (destilace, absorpce, adsorpce, extrakce) - instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady.

3. Chromatografie - úvod, klasifikace, základní terminologie, kvalitativní a kvantitativní analýza, oblasti použití.

4. Plynová chromatografie - kolony, detektory, nástřikové členy, konfigurace GC, příprava vzorků pro analýzu, příklady použití.

5. Kapalinová chromatografie (HPLC, LSC, GPC) - pracovní podmínky, instrumentace, detektory pro LC, příprava vzorků, příklady použití.

6. UV, fluorimetrie - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, kvalita/kvantita, příklady využití.

7. FTIR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků - kvalita/kvantita, příklady využití.

8. MS, NMR - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

9. Stanovení kovů a prvků - AAS, AES, ICP, rentgen - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, příprava vzorku a vlastní provedení, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

10. Termické metody - DTA, TGA, DSC, pyrolýza - princip, výhody/nevýhody, instrumentace, vyhodnocení výsledků, příklady využití.

11. Hodnocení kvality plynných paliv - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik pro odběr vzorků a vlastní analýzu.

12. Hodnocení kvality ropných frakcí a produktů - přehled sledovaných parametrů, jejich význam, volba vhodných metodik analýzy.

13. Hodnocení kvality pevných paliv a produktů jejich zpracování - přehled sledovaných parametrů, volba vhodných metodik pro vzorkování a vlastní analýzu.

14. Speciální stopové analýzy vybraných polutantů - PAU, PCB, aldehydy, fenoly, VOC, sirné látky, organokovy; odběr a příprava vzorků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity

Žádné.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha