PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř technologie ropy - M215006
Anglický název: Laboratory of Petroleum Technology
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N215015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při zpracování paliv. Studenti provedou technologický proces, stanoví vlastnosti surovin a získaných produktů a vyhodnotí změny, ke kterým v průběhu procesu došlo.
Poslední úprava: Staš Martin (26.06.2024)
Literatura

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (26.06.2024)
Sylabus

1. Úvod do laboratoří, organizační pokyny, školení BOZP.

2. Hydrogenační zpracování paliv (3 dny).

3. Stanovení skupinového složení asfaltů (3 dny).

4. Vakuová a simulovaná destilace těžších ropných frakcí (2 dny).

5. Hodnocení motorových naft.

6. Testování olejů.

7. Nízkoteplotní pyrolýza paliv.

8. Analýza plynných a kapalných produktů pyrolýzy.

9. Analýza pevných produktů pyrolýzy.

Poslední úprava: Staš Martin (26.06.2024)
Studijní prerekvizity

Žádné.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha