PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zelená chemie - M215010
Anglický název: Green chemistry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: AM215010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se základními principy zelené a udržitelné chemie. Důraz je kladen jek na představení obecných konceptů, jako jsou alternativní rozpouštědla, využití netradičních zdrojů energie (mikrovlnné záření, ultrazvuk), intenzifikace chemických procesů, tak na ukázky využití zelené chemie v průmyslové praxi. Ty zahrnují využití selektivních oxidačních činidel, pevných kyselých a bazických katalyzátorů, zpracování biomasy na produkty s vyšší přidanou hodnotou a pokročilá biopaliva. Představeny jsou také koncepty biorafinérií a tzv. platform chemicals.
Poslední úprava: Kubička David (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Obecné koncepty zelené chemie

Alternativní reakční média a přístupy k intensifikaci chemických procesů

Možnosti využití biomasy pro výrobu chemikálií s uplatněním v malotonážních výrobách

Současné trendy ve využití biomasy jako alternativy k petrochemickým výrobám

Poslední úprava: Kubička David (26.01.2018)
Literatura -

Green chemistry and catalysis / Roger Arthur Sheldon, Isabel Arends, and Ulf Hanefeld

Methods and reagents for green chemistry : an introduction / edited by Pietro Tundo, Alvise Perosa, Fulvio Zecchini

Engineering green chemical processes : renewable and sustainable design / Thomas F. DeRosa

Poslední úprava: Kubička David (26.01.2018)
Studijní opory -

interní elektronické texty

Poslední úprava: Kubička David (26.01.2018)
Sylabus -

1. Základní principy zelené chemie

2. Případové studie

3. Ideální udržitelná reakce - metriky, stechiometrie, redukční činidla, prevence odpadů

4. Ideální udržitelná reakce - zelená rozpouštědla a bezrozpouštědlové reakce

5. Ideální udržitelná reakce - intenzifikace procesu a energetická účinnost

6. Udržitelné reakce - obecný koncept katalýzy + selektivní oxidace

7. Udržitelné reakce – acidobazické reakce, Grignardova reakce + další

8. Surovinové zdroje - fosilní suroviny a biomasa, výroba fosilních paliv, biorafinérie

9. Surovinové zdroje - zhodnocování biomasy - odpady na energii, odpady na paliva

10. Surovinové zdroje - biomasa - odpad na chemikálie - platformní chemikálie

11. Surovinové zdroje - biomasa - polymery, recyklace plastů

12. Hodnocení životního cyklu - LCA

13. Budoucí aplikace - molekulární design, design pro degradaci materiálů

14. Závěrečný projekt

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (15.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kubička David (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno obhájit tři případové studie na téma Zelené chemie a získat alespoň 50 % bodů v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (15.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha